Drimble

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bladstraat gemeente Schagen

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 21 mei 2019

informatie alleen over gemeente schagen

Inhoud Bestemmingsplan:

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bladstraat gemeente Schagen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14-05-2019 het bestemmingsplan Bladstraat gewijzigd heeft vastgesteld .

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van het realiseren van 8 woningen. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen.

Ter inzage

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan (gewijzigd), de hierbij behorende stukken, inclusief de nota zienswijzen en de reactieve aanwijzing zijn met ingang van 22-05-2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.overheid.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0441.BPTJHBLADSTRAAT-0002

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0221 210 400.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen/NL.IMRO.0441.BPTJHBLADSTRAAT-0002

Beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, met uitzondering van die gedeelten die onder het reactieve aanwijzingsbesluit vallen, kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

 • 1. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • 2. een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren te brengen;

 • 3. een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

 • Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

  Inwerkingtreding bestemmingsplan

  Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, met uitzondering van de onderdelen die zijn opgenomen in de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

  Haag.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte van de gemeente Schagen, tel. 0224-210 257.

  Schagen, 21-05-2019


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Schagen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-10-2019SchagenAanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een buitenverblijf voor melkkoeien op de locatie Burghornerweg 6, 1742 HA in Schagen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253180)

  17-10-2019SchagenVerleende vergunning Drank- en Horeca aan Wijkvereniging Groeneweg

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-253218)

  16-10-2019SchagenOntheffing voor het plaatsen van een container in verband met een verbouwing op de locatie Nieuwstraat 25, 1741 BV in Schagen

  Betreft: Overig (gmb-2019-251432)

  16-10-2019SchagenVerleende evenementenvergunning voor het houden van een Sinterklaasintocht op de locatie Lagedijkerweg 2B, 1742 NB in Schagen

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-251431)

  16-10-2019DirkshornVerleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit op de locatie Groenhartweg, naast Raadhuisstraat 99 in Dirkshorn

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250972)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.