Drimble

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor Stationsweg 18, Mijdrecht

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 30 april 2019, betreffende een object gelegen in Mijdrecht.

informatie alleen over mijdrecht

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor Stationsweg 18, Mijdrecht

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat met ingang van 1 mei 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Stationsweg 18, Mijdrecht” (met planidentificatienummer

NL.IMRO.0736.BPStationsweg18-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

• De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar E. omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.

• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BPStationsweg18-ow01. De authentieke ontwerp-planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html

• U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting

Het plangebied aan de Stationsweg 18 is gelegen aan de rand van de kern van Mijdrecht, aan de westzijde van de Rondweg. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kom Mijdrecht’ op 27 september 2013 is ter plaatse van het perceel aan de Stationsweg 18 de woonbestemming gewijzigd naar de bestemming ‘Gemengd - 2’. Binnen de bestemming ‘Gemengd - 2’ is geen woonfunctie toegestaan. Met het toekennen van de gemengde bestemming was de gemeente in de veronderstelling dat dit in overeenstemming was met het beoogde gebruik van het perceel. Vanuit de initiatiefnemer was het echter nooit de bedoeling om de mogelijke woonfunctie ter plaatse van het perceel bij de bestemmingsplanherziening uit 2013 te laten vervallen. Hiertoe wordt een aanpassing van het bestemmingsplan voorbereid, waarbij de functie wonen wederom wordt toegekend. Voor de toegestane bebouwingsmogelijkheden wordt grotendeels aangesloten op het huidige bestemmingsplan.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk (niet per e-mail) kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken door te mailen naar: omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 18, Mijdrecht

Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor het ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 18, Mijdrecht. Deze hogere waarden zijn nodig in verband met de toevoeging van geluidsgevoelige objecten, zoals een woonfunctie.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerpbesluit over de hogere waarden en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 1 mei 2019 zes weken in te zien in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbesluit kunt u een afspraak maken door te mailen naar E. omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn eveneens opgenomen als bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan.

Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Flip van Leeuwe van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0297-291833.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Mijdrecht:

DatumBetreftOnderwerp
16-07-2019MijdrechtBestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-39944)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Verfmolen te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38344)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Bonkelaar te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38335)

18-06-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-33337)

29-05-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-30500)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.