Drimble

Gemeente Weesp - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen op het parkeerterrein Hugo de Grootlaan t.h.v. huisnummer 23 - Hugo de Grootlaan

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Weesp op 23 april 2019

informatie alleen over gemeente weesp

Inhoud Verkeersbesluit:

Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen op het parkeerterrein Hugo de Grootlaan t.h.v. huisnummer 23

Dat steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto;

 • dat het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen;

 • dat elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;

 • dat gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening;

 • dat het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden, c.q. dat er voldoende oplaadpunten beschikbaar zijn;

 • dat de gemeente Weesp elektrisch vervoer stimuleert;

 • dat elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Weesp;

 • dat voor het opladen van elektrische motorvoertuigen een netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

 • dat daarom op locaties waar behoefte is aan het opladen van elektrische auto’s oplaadpunten worden gerealiseerd;

 • dat de locaties van de te reserveren parkeerplaatsen door de gemeente zijn beoordeeld op de volgende aspecten:

 • ∘ Er wordt een evenwichtige spreiding van laadpalen over de gemeente gerealiseerd;

 • ∘ De parkeerplaatsen zijn goed bereikbaar;

 • ∘ De parkeerplaatsen liggen bij voorkeur in een cluster van parkeervakken, op een parkeerterrein of parkeerkoffer;

 • dat laadpalen zoveel mogelijk met dubbele aansluitpunten worden uitgevoerd en het uitgangspunt is dat deze worden geplaatst bij centraal gelegen parkeerplaatsen, waardoor de vindbaarheid van deze oplaadpunten worden vergroot;

 • dat er bij een dubbel aansluitpunt twee bij elkaar gelegen parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische motorvoertuigen kunnen worden ingericht;

 • dat daardoor gelijktijdig twee motorvoertuigen kunnen worden opgeladen, mits de beide parkeerplaatsen bij de laadpaal voor dit doel worden vrijgehouden;

 • dat de twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische motorvoertuigen kunnen worden aangewezen;

 • dat het gewenst is dat bij een oplaadpunt behorende parkeerplaatsen alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische motorvoertuigen;

 • dat daarom onder de borden E4 van bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een onderbord wordt geplaatst met de tekst “opladen elektrische motorvoertuigen” en een tweede onderbord dat aangeeft dat de maatregel voor twee bij elkaar gelegen parkeerplaatsen geldt;

 • dat met de maatregelen het belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet milieubeheer is gediend;

 • dat ingevolge artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de Regiopolitie Gooi en Vechtstreek en deze ingestemd heeft met hieronder genoemde maatregelen;

 • dat de parkeerplaatsen zijn gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer zijn bij de gemeente Weesp.

 • B E S L U I T E N:

 • 1. Aanwijzen van twee parkeerplaatsen die uitsluitend zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein Hugo de Grootlaan t.h.v. huisnummer 23;

 • 2. De parkeerplaatsen herkenbaar te maken door het plaatsen van de borden E4 van bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met de onderborden “opladen elektrische voertuigen” en pijlaanduiding(en);

 • 3. De verkeerskundige maatregelen uitvoeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 • Weesp, 18 april 2019

  burgemeester en wethouders van Weesp,

  namens dezen,

  C,H.J. Wildschut,

  teamleider Stadsbeheer

  Mededelingen

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

  Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 • 1. naam en adres van de indiener;

 • 2. de dagtekening;

 • 3. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4. de gronden van het bezwaar.

 • Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

  Voorlopige voorziening

  Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht en maak gebruik van het voorgeschreven webformulier. Om hiervan gebruik te maken moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Weesp:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-09-2019WeespFort Hinderdamstraat 103*

  Betreft: Omgevingsvergunning

  17-09-2019WeespNieuwstraat 37*

  Betreft: Omgevingsvergunning

  17-09-2019WeespLeeuwerikstraat 15*

  Betreft: Omgevingsvergunning

  17-09-2019WeespAnton Geesinkstraat 43*

  Betreft: Omgevingsvergunning

  17-09-2019WeespHet binnenhof 11

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.