Drimble

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Beekdaelen 2019

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Beekdaelen op 5 april 2019

informatie alleen over gemeente beekdaelen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Beekdaelen 2019

De raad van de gemeente Beekdaelen

gelezen het voorstel van de werkgroep griffie;

gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Beekdaelen 2019

Paragraaf 1.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • - ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie;

 • - ambtenaar: ambtenaar van de gemeente, niet zijnde een medewerker van de griffie;

 • - document: document als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • - fractie: fractie als bedoeld in artikel van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Beekdaelen 2019;

 • - fractiemedewerker: persoon die werkzaamheden verricht voor één van de fracties uit de raad en door de betreffende fractie bij de griffie formeel is aangemeld als medewerker;

 • - wet: Gemeentewet.

 • Paragraaf 2.

  Verzoeken om informatie of ambtelijke bijstand

  Artikel 2.

  Verzoek om informatie1.

  Een raadslid of een fractiemedewerker namens een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in, of afschrift van, documenten waaromtrent geen geheimhouding krachtens de artikelen 25, 55 of 86 van de wet is opgelegd.

  2.

  De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, verzoekt de griffier de secretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

  Artikel 3.

  Verzoek om ambtelijke bijstand1.

  Een raadslid of een fractiemedewerker namens een raadslid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand.

  2.

  De griffier verleent zo spoedig mogelijk de ambtelijke bijstand, voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, kan de griffier de secretaris verzoeken om één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk het verzoek zo spoedig mogelijk verder inwilligen.

  3.

  De secretaris wijst geen ambtenaar aan als:

 • a. naar oordeel van de secretaris niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden of

 • b. dit naar het oordeel van de secretaris het belang van de gemeente kan schaden.

 • 4.

  Als de ambtelijke bijstand op grond van het derde lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door of namens wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand alsnog te laten verlenen. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

  Artikel 4.

  Geschil over ambtelijke bijstand1.

  Een raadslid dat niet tevreden is over de door een ambtenaar aan hem verleende ambtelijke bijstand kan hierover in overleg treden met de secretaris.

  2.

  Als overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan het raadslid de zaak aan de burgemeester voorleggen. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

  Artikel 5.

  Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand1.

  De secretaris verstrekt aan het lid van het college op wiens werkzaamheden een verzoek om ambtelijke bijstand betrekking heeft, desgevraagd een afschrift van het verzoek.

  2.

  Als het college of één of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

  Paragraaf 3.

  Fractieondersteuning

  Artikel 6.

  Recht op financiële bijdrage1.

  De raad verstrekt een fractie jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.

  2.

  De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van € 1250 en een variabel deel van € 300 per raadszetel.

  3.

  In afwijking van het eerste lid verstrekt de raad in een jaar waarin raadsleden aftreden op grond van artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet aan een fractie een financiële bijdrage tot en met de maand maart en een financiële bijdrage voor de periode omvattende de resterende maanden. Deze financiële bijdragen bestaan uit 1/12e deel van de bedragen, bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de periode omvat.

  Artikel 7.

  Besteding financiële bijdrage1.

  Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

  2.

  De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

 • a. uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling;

 • b. betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;

 • c. giften, leningen, beleggingen en voorschotten;

 • d. uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten, of

 • e. de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, voor zover deze door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

 • Artikel 8.

  Voorschot financiële bijdrage

  Een fractie wordt jaarlijks vóór 31 januari een voorschot verleend ter hoogte van de financiële bijdrage voor het betreffende kalenderjaar verrekend met nog niet verrekende teveel ontvangen voorschotten in periodes waarvoor de financiële bijdrage overeenkomstig artikel 13 is vastgesteld.

  Artikel 9.

  Tijdstip verlenen voorschot na aftreden wegens verkiezingen

  In een jaar waarin de raadsleden aftreden na reguliere raadsverkiezingen of op grond van artikel 56d of 56e van de wet Algemene regels herindeling wordt, in afwijking van artikel 8, een fractie voorschot verleend voor de periode tot en met de maand maart en een voorschot voor de periode omvattende de resterende maanden. Het eerste voorschot wordt vóór 31 januari van dat jaar verstrekt; het tweede voorschot vóór het eind van de maand april.

  Artikel 10.

  Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie1.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bijdrage toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.

  2.

  Als zich een situatie als bedoeld in het eerste lid voordoet worden de verleende voorschotten onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste lid voortvloeiende verdeling.

  3.

  Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

  4.

  Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

  Artikel 11.

  Reserve1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de financiële bijdrage toekomend aan een fractie voor het kunnen verlenen van een aanvullende financiële bijdrage aan die fractie in volgende jaren.

  2.

  Een reserve is niet groter dan 30% van de financiële bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam op grond van artikel 8.

  3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in de afrekening over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

  4.

  Een reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

  5.

  Als zich een situatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid, voordoet, wordt een eventuele reserve van de fractie waar de betreffende leden uittreden toebedeeld aan de betrokken fracties naar evenredigheid van de resulterende zetelaantallen.

  Artikel 12.

  Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage1.

  Een fractie legt uiterlijk drie maanden na het einde van een kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage gedurende het vorige kalenderjaar, onder overlegging van een verslag.

  2.

  De accountant die belast is met de controle van de jaarrekening van de raad controleert het verslag en brengt advies uit aan de raad.

  3.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de hoogte vast van:

 • a. de financiële bijdrage;

 • b. het te verrekenen verschil tussen de vastgestelde financiële bijdrage en het ontvangen voorschot;

 • c. de wijziging van de reserve, en

 • d. de resterende reserve.

 • Paragraaf 4.

  Slotbepalingen

  Artikel 13.

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

  Artikel 14.

  Intrekking oude verordening en overgangsrecht

  De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Beekdaelen 2019 zoals door de raad op 2 januari 2019 is vastgesteld, wordt ingetrokken.

  Artikel 15.

  Inwerkingtreding en citeertitel1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

  2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Beekdaelen 2019.

  Aldus besloten door de raad van de gemeente Beekdaelen in een openbare vergadering van d.d. 26 maart 2019

  De griffier,

  H.J. Waterborg

  De voorzitter,

  mr. drs. G.A.A. Verkerk

  Bijlage 1

  Gebruik fractieondersteuning

  Wel

 • Raadswerkzaamheden

 • Administratiekosten t.b.v. de gehele fractie

 • Personele ondersteuning (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, coaching)

 • Opzetten en onderhouden van een (deel van een) website

 • Fractie-excursie, werkbezoeken en dergelijke

 • Ontvangst andere raads- en/of statenleden

 • Onkosten steunfractieleden

 • Financiële en facilitaire ondersteuning bij uitwerken van initiatieven volksvertegenwoordigende rol

 • Fractievergaderingen op locatie

 • Informatieverstrekking door de fractie, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief

 • Organiseren bijeenkomsten (zaalhuur, organisatie, publiciteit)

 • Inhuren van (externe of ambtelijke) adviseurs

 • Niet

 • Besteding aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd t.b.v. de fractie op basis van reële, gespecificeerde declaratie

 • Lief en leed

 • Bestedingen aan raadsleden of bedrijven van raadsleden voor werkzaamheden die zij als (beleids-) medewerker of anderszins in opdracht van een fractie verrichten

 • Reiskosten

 • Giften

 • Individuele/persoonlijke kosten raadslid (cursussen, congressen, opleidingen)

 • Herverkiezing raadsleden

 • Uitgaven welke dienen bestreden te worden uit de raadsvergoedingen (geen aanvulling op raadsvergoedingen)


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Beekdaelen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-10-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kruisweg 11

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252850)

  17-10-2019NuthKennisgeving besluit op aanvraag Spoorstraat 72 in Nuth

  Betreft: Overig (gmb-2019-252991)

  17-10-2019MerkelbeekKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning naast Kerkstraat 5 in Merkelbeek

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252594)

  17-10-2019MerkelbeekKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning naast Kerkstraat 5 in Merkelbeek

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252681)

  17-10-2019MerkelbeekKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning naast Kerkstraat 5 in Merkelbeek

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252687)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.