Drimble

Verordening op de Vertrouwenscommissie (Gemeente Beekdaelen)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Beekdaelen op 5 april 2019

informatie alleen over gemeente beekdaelen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Verordening op de Vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Beekdaelen

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op artikel 61, lid 3 van de Gemeentewet;

Besluit de volgende Verordening op de Vertrouwenscommissie vast te stellen:

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Samenstelling commissie1.

De commissie bestaat uit 7 leden door de raad uit haar midden benoemd.

2.

Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.

Artikel 2

Ambtelijke ondersteuning1.

De raadsgriffier is griffier van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

2.

De raad kan bepalen dat de gemeentesecretaris als ambtelijke ondersteuning aan de commissie wordt toegevoegd.

Artikel 3

Vergaderingen1.

De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 leden dit noodzakelijk achten. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

2.

De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

 • a. de leden van de commissie;

 • b. de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste 7 dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen, kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste 12 uren voorafgaand aan de vergadering.

  Artikel 4

  Stemming

  De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in dit volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 5 bedoelde verslag opgenomen.

  Artikel 5

  Verslag

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.

  Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval:

 • a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b. een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

 • Artikel 6

  Geheimhouding1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

  2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

  3.

  Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de griffier en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De griffier ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

  4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde in de vergadering of in het gesprek.

  5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

  6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

  Artikel 7

  Archivering1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als “geheim” en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

  2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

  Hoofdstuk 2

  Bepalingen inzake de benoeming

  Artikel 8

  Adviseur1.

  De gemeenteraad kan één of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

  2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel 3, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 9

  Informatie over en gesprek met sollicitant

  De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

  Artikel 10

  Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging1.

  De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris van de Koning.

  2.

  Het in artikel 5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de conceptaanbeveling van twee personen.

  Artikel 11

  Ontbinding

  Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de ministerie van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

  Hoofdstuk 3

  Bepalingen inzake de herbenoeming

  Artikel 12

  Adviseur1.

  De gemeenteraad kan één of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

  2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel 3, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 13

  Informatie over en gesprek met de burgemeester1.

  De commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

  2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

  Artikel 14

  Bijzondere bepaling inzake verslaglegging1.

  Het in artikel 5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van een conceptaanbeveling inzake de herbenoeming.

  2.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester afspraken zijn gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze expliciet in het verslag van bevindingen vermeld.

  Artikel 15

  Ontbinding

  Lopende een procedure tot herbenoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit is herbenoemd.

  Hoofdstuk 4

  Bepalingen inzake de klankbordgesprekken

  Artikel 16

  Aantal1.

  De commissie houdt jaarlijks met de burgemeester een klankbordgesprek over het functioneren.

  2.

  Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek.

  Artikel 17

  Voorbereiding en inhoud1.

  De commissie maakt voorafgaand aan de klankbordgesprekken aan de burgemeester kenbaar bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester.

  2.

  De commissie beschouwt het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de hand van de profielschets en aan de wettelijke taken van de burgemeester. Tevens betrekt de commissie hierbij het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

  Artikel 18

  Bijzondere bepalingen inzake het verslag1.

  Alvorens het verslag vast te stellen, krijgt de burgemeester de gelegenheid te reageren op het concept.

  2.

  Het verslag wordt getekend door alle deelnemers aan het gesprek.

  3.

  Raadsleden kunnen het verslag inzien. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan de commissaris van de Koning.

  Hoofdstuk 5

  Slotbepalingen

  Artikel 19

  Onvoorziene gevallen

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

  Artikel 20

  Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie1.

  De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

  2.

  De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast bij raadsbesluit.

  Artikel 21

  Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

  Artikel 22

  Intrekken verordening

  De Verordening op de Vertrouwenscommissie zoals die op 2 januari 2019 door de raad van de gemeente Beekdaelen is vastgesteld wordt ingetrokken.

  Aldus besloten door de raad van de gemeente Beekdaelen in een openbare vergadering van d.d. 26 maart 2019

  De griffier,

  H.J. Waterborg

  De voorzitter,

  mr. drs. G.A.A. Verkerk


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Beekdaelen:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-08-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving besluit op evenement Alfa Open Air te Oirsbeek

  Betreft: Overig (gmb-2019-208799)

  23-08-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beekerpark 22

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208977)

  22-08-2019SchinveldKennisgeving besluit op aanvraag Beekstraat 1 aan het Wilhelminaplein in Schinveld

  Betreft: Overig (gmb-2019-208139)

  20-08-2019SchinnenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vonderstraat 33 in Schinnen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205961)

  20-08-2019MerkelbeekKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Marijkestraat 8 in Merkelbeek

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206267)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.