Drimble

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Beekdaelen 2019

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Beekdaelen op 5 april 2019

informatie alleen over gemeente beekdaelen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Beekdaelen 2019

De raad van de gemeente Beekdaelen

gelezen het voorstel van de griffier; gelet op

artikel 16 van de Gemeentewet; besluit de

volgende verordening vast te stellen:

Reglement van orde van de raad van Beekdaelen houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019

Hoofdstuk 1.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • - amendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing;

 • - griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • - initiatiefvoorstel: voorstel van een raadslid voor een verordening of ander voorstel;

 • - motie: verklaring waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • - subamendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een aanhangig amendement;

 • - voorzitter: voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger;

 • - wet: Gemeentewet.

 • Artikel 2.

  Het presidium 1.

  Er is een presidium dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

  2.

  Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.

  3.

  Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.

  4.

  Het presidium bespreekt de gang van zaken van de gemeenteraad, onderwerpen van vertrouwelijke aard en overige raadsaangelegenheden en doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad.

  5.

  Het presidium stelt de agenda voor de commissie voorlopig vast. De raadscyclus bestaat uit een publiekconsultatiebijeenkomst (PCB) voor de beeldvormende fase, de commissie (zowel voor de beeldvormende als de oordeelsvormende fase) en de raadsvergadering (besluitvorming).

  Artikel 3.

  De voorzitter 1.

  De voorzitter is belast met:

 • a. het leiden van de vergadering;

 • b. het handhaven van de orde;

 • c. het doen naleven van het reglement van orde;

 • d. hetgeen de wet of dit reglement hem verder opdraagt.

 • 2.

  De voorzitter is in elke vergadering van de raad aanwezig.

  3.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een door de raad uit zijn midden daartoe aangewezen lid.

  Artikel 4.

  De griffier 1.

  De griffier is aanwezig in raadsvergaderingen en vergaderingen van het presidium, de agendacommissie en bij commissievergaderingen van de raad.

  2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door de plaatsvervangend griffier.

  3.

  De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan beraadslagingen in raadsvergaderingen en commissievergaderingen deelnemen.

  Artikel 5.

  Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden 1.

  Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.

  2.

  Deze onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies.

  3.

  Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste raadsvergadering in oude samenstelling na de raadsverkiezingen.

  4.

  Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten raadsleden op om in de eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

  5.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd raadslid op voor de raadsvergadering waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

  Artikel 6.

  Benoeming wethouders 1.

  Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.

  2.

  Deze onderzoekt of de benoeming van de kandidaat-wethouder voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de wet en vraagt de kandidaat-wethouder een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

  3.

  De commissie brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.

  4.

  De burgemeester kan voor de aanvang van iedere ambtstermijn opdracht geven om de kandidaat-wethouders aan een risicoanalyse integriteit te onderwerpen. De burgemeester brengt over het eindresultaat daarvan verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet openbaar.

  Artikel 7.

  Fracties 1.

  Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard worden bij de aanvang van de zittingsperiode als één fractie beschouwd.

  2.

  Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren.

  3.

  De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

  4.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

  5.

  Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet en wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na naamswijziging.

  Hoofdstuk 2.

  Raadsvergaderingen Paragraaf 1.

  Voorbereiding

  Artikel 8.

  Oproep en agenda 1.

  De voorzitter zendt ten minste veertien dagen voor een raadsvergadering de raadsleden een schriftelijke danwel digitale oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken. De openbare stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst. De vergaderstukken worden voor de raads- en commissieleden op het digitale raadsnetwerk geplaatst.

  2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van een oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden danwel op het digitale raadsnetwerk geplaatst.

  3.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 9, derde lid, van toepassing.

  4.

  De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op een dinsdagavond, op basis van een jaarlijks op voorstel van het presidium door de raad vastgesteld vergaderschema, en vangen aan om 19.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

  5.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met het presidium.

  6.

  De vergaderingen worden in principe na 4 uren beëindigd; 15 Minuten voor het bereiken van de eindtijd pleegt de voorzitter overleg, met de raadsleden, om te bepalen of afronding van de dan voorliggende agenda binnen een redelijke tijd kan plaatsvinden of dat er een schorsing dient plaats te vinden tot 19:00 uur de volgende dag.

  7.

  Indien bij de behandeling van een onderwerp in een raadscommissie vaststaat dat over een onderwerp unanimiteit in de commissie bestaat en het onderwerp als afgeconcludeerd kan worden beschouwd, wordt dit onderwerp op de agenda voor de raad onder de rubriek hamerstukken opgenomen.

  8.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

  9.

  Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

  10.

  Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een raadscommissie of aan het college nadere inlichtingen of advies vragen.

  Artikel 9.

  Ter inzage leggen van stukken 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

  2.

  Elektronisch beschikbare stukken worden op de website van de gemeente en het digitale raadsnetwerk geplaatst.

  3.

  Stukken waaromtrent op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken aangeboden op het besloten gedeelte van iBabs.

  Artikel 10.

  Openbare kennisgeving 1.

  Raadsvergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in de lokale bladen en door plaatsing op de website van de gemeente.

  2.

  In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden.

  Paragraaf 2.

  Ter vergadering

  Artikel 11.

  Presentielijst, zitplaatsen, opening en quorum. 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van raadsvergaderingen.

  2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen raadsleden de presentielijst, die aan het einde van elke raadsvergadering door de voorzitter en de griffier door ondertekening wordt vastgesteld.

  3.

  De voorzitter, de leden van de raad en de griffier hebben een vaste zitplaats, door de voorzitter na overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.

  4.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in het presidium.

  5.

  De voorzitter draagt ook zorg voor een zitplaats voor de wethouders en overige personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd.

  6.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien het daarvoor door de wet vereiste aantal leden van de raad volgens de presentielijst aanwezig is.

  7.

  Alvorens de vergadering te openen spreekt de voorzitter een gebed of overweging uit. Hij sluit de vergadering af met een overweging.

  8.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 van de Gemeentewet.

  Artikel 12.

  Aantal spreektermijnen 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist.

  2.

  Spreektermijnen worden door de voorzitter afgesloten.

  3.

  Raadsleden voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel, waarbij men er naar streeft om de spreektijd te beperken tot maximaal 5 minuten per fractie en 5 minuten voor het college. Dit is zowel van toepassing op de eerste als ook op de tweede termijn.

  4.

  Het derde lid is niet van toepassing op een raadslid dat een amendement, een subamendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend ten aanzien van de beraadslaging daarover.

  5.

  Bij de bepaling hoeveel keer een raadslid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

  6.

  De leden van de raad en overige aanwezigen spreken vanaf hun plaats of vanaf de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

  7.

  Een lid van de raad voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

  8.

  De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer een lid van de raad het woord vraagt over de orde van de vergadering.

  9.

  Een lid van de raad kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden en de overige aanwezigen.

  10.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

 • a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

 • b. een lid hem interrumpeert; de voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. Interrupties in de eerste termijn zijn niet toegestaan.

 • 11.

  Indien een spreker, zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

  12.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

  Artikel 13.

  Deelname aan de beraadslaging door anderen

  Onverminderd artikel 21, eerste en tweede lid, van de wet, kan de raad besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

  Het spreekrecht voor burgers, in het kader van burgerparticipatie, is geregeld in de verordening op de commissies gemeente Beekdaelen.

  Artikel 14.

  Voorstellen van orde

  Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier terstond over.

  Paragraaf 3.

  Stemmingen

  Artikel 15.

  Stemverklaring

  Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen raadsleden hun voorgenomen stemgedrag toelichten.

  Artikel 16.

  Beslissing 1.

  De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raad anders beslist.

  2.

  Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel voor de te nemen beslissing.

  Artikel 17.

  Stemming; procedure hoofdelijke stemming 1.

  De voorzitter vraagt de raadsleden of zij stemming verlangen. Is dit niet het geval dan stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.

  2.

  Als een voorstel zonder stemming wordt aangenomen, kunnen de in de raadsvergadering aanwezige raadsleden aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich overeenkomstig artikel 28 van de wet van deelneming aan de stemming te hebben onthouden.

  3.

  Als een raadslid om stemming of hoofdelijke stemming vraagt, doet de voorzitter daarvan mededeling aan de raad.

  4.

  Bij hoofdelijke stemming roept de griffier de raadsleden bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming begint bij het daarvoor bij loting aangewezen raadslid en verloopt verder conform de presentielijst.

  5.

  Bij hoofdelijke stemming brengen ter vergadering aanwezige raadsleden die zich niet ingevolge artikel 28 van de wet van deelneming aan de stemming moeten onthouden, hun stem uit door zich 'voor' of 'tegen' te verklaren, zonder enige toevoeging.

  6.

  Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze vergissing herstellen tot het volgende raadslid heeft gestemd. Bemerkt het raadslid zijn vergissing pas later, dan kan deze nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt aantekening vragen van zijn vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemming.

  7.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee en doet daarbij mededeling van het genomen besluit.

  Artikel 18.

  Volgorde stemming over amendementen en moties 1.

  Als op een aanhangig voorstel amendementen zijn ingediend, wordt eerst over die amendementen gestemd en vervolgens over het voorstel zoals het dan luidt in zijn geheel.

  2.

  Als een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement waarop dat betrekking heeft.

  3.

  Als meerdere amendementen of subamendementen op eenzelfde gedeelte van een aanhangig voorstel zijn ingediend, wordt, onverminderd het eerste en tweede lid, eerst over het meest verstrekkende amendement of subamendement gestemd.

  4.

  Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie. De raad kan besluiten van deze volgorde af te wijken.

  Artikel 19.

  Stemming over personen 1.

  Bij stemming over personen voor benoemingen of het opstellen van voordrachten of aanbevelingen, benoemt de voorzitter drie raadsleden tot stembureau.

  2.

  Aanwezige raadsleden die zich niet ingevolge artikel 28 van de wet van deelneming aan de stemming moeten onthouden, zijn verplicht een door het stembureau verstrekt stembriefje in te leveren.

  3.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van het stembureau beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje.

  4.

  In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van het stembureau.

  Paragraaf 4.

  Verslaglegging; ingekomen stukken

  Artikel 20.

  Verslag en besluitenlijst 1.

  De griffier draagt zorg voor verslagen en besluitenlijsten van raadsvergaderingen.

  2.

  Uit een verslag blijkt in ieder geval:

 • a. de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

 • b. een aantekening van welke raadsleden afwezig waren;

 • c. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

 • d. een korte zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de sprekers tenzij de vergadering elektronisch wordt verslagen.;

 • e. een overzicht van het verloop van elke stemming met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de raadsleden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de raadsleden die zich overeenkomstig de wet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;

 • f. de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen, en

 • g. bij het desbetreffende agendapunt, de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 13 door de raad is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptverslag wordt gelijktijdig met de verzending aan de raadsleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de raadsvergadering waarop het betrekking heeft.

  4.

  Vastgestelde verslagen c.q. besluitenlijsten worden ondertekend door de voorzitter en griffier.

  5.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

  6.

  Elektronisch beschikbare verslagen en besluitenlijsten worden op de website van de gemeente en het digitale raadsnetwerk geplaatst.

  Artikel 21.

  Ingekomen stukken 1.

  Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst die aan de raadsleden wordt toegezonden en ter inzage wordt gelegd.

  2.

  Na de vaststelling van het verslag stelt de raad op voorstel van de griffier de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Paragraaf 5.

  Besloten raadsvergaderingen

  Artikel 22.

  Toepassing reglement op besloten vergaderingen

  Op besloten raadsvergaderingen is dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

  Artikel 23.

  Verslag besloten vergadering 1.

  Conceptverslagen en -besluitenlijsten van besloten raadsvergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.

  2.

  Deze verslagen en besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten raadsvergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van het vastgestelde verslag en de besluitenlijst.

  3.

  De vastgestelde verslagen en besluitenlijsten worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

  Artikel 24.

  Opheffing geheimhouding

  Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen, wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

  Paragraaf 6.

  Toehoorders en pers

  Artikel 25.

  Toehoorders en pers 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare raadsvergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

  2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

  Artikel 26.

  Geluid- en beeldregistraties

  Degenen die van een openbare raadsvergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

  Hoofdstuk 3.

  Bevoegdheden, instrumenten raadsleden

  Artikel 27.

  Amendementen en subamendementen 1.

  Raadsleden dienen amendementen en subamendementen voor het sluiten van de beraadslaging van het voorstel waarop deze betrekking hebben schriftelijk in bij de voorzitter, tenzij de voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.

  2.

  Er wordt alleen beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door raadsleden die de presentielijst getekend hebben.

  3.

  Intrekking door de indiener van een amendement of subamendement is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

  Artikel 28.

  Moties 1.

  Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter, tenzij de voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.

  2.

  De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft.

  3.

  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld.

  4.

  Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

  Artikel 29.

  Initiatiefvoorstel 1.

  Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter. Deze brengt een ingediend voorstel zo spoedig mogelijk ter kennis van het college.

  2.

  Het college kan binnen drie weken nadat het ter kennis is gesteld van een voorstel schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad brengen.

  3.

  Nadat het college schriftelijk wensen of bedenkingen ter kennis van de raad heeft gebracht of kenbaar heeft gemaakt hiertoe niet te zullen overgaan, dan wel nadat de in het tweede lid gestelde termijn is verlopen, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Als de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst.

  4.

  De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat:

 • a. het voorstel met het oog op de orde van de vergadering samen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;

 • b. het voorstel eerst dient te worden behandeld in een raadscommissie;

 • 5.

  De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening

  Artikel 30.

  Collegevoorstel 1.

  Een collegevoorstel aan de raad dat vermeld staat op de voorlopige agenda van de raadsvergadering, wordt niet ingetrokken zonder toestemming van de raad.

  2.

  Als de raad van oordeel is dat het nodig is een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug te zenden aan het college, bepaalt de raad binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

  Artikel 31.

  Interpellatie 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter. Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.

  2.

  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders.

  3.

  Over verzoeken die ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering zijn ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.

  4.

  De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

  Artikel 32.

  Schriftelijke en mondelinge vragen 1.

  Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier, waarbij wordt aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.

  2.

  De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

  3.

  Schriftelijke beantwoording gebeurt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen nadat de vragen zijn ingediend.

  4.

  Schriftelijke antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.

  5.

  De vragensteller kan bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende commissievergadering nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord in de rondvraag.

  6.

  Een raadslid kan mondelinge vragen stellen tijdens de raadsvergadering. Deze vragen moeten minimaal 48 uur voor de vergadering bij de griffier worden ingediend.

  7.

  Mondelinge vragen die ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering zijn ingediend worden mondeling beantwoord in de eerstvolgende raadsvergadering, tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. Indien tussen het indienen van de vragen en de eerstvolgende raadsvergadering een commissievergadering plaatsvindt worden de vragen daar mondeling beantwoordt.

  Artikel 33.

  Inlichtingen 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de wet schriftelijk in bij de griffier.

  2.

  De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

  3.

  De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen 10 dagen nadat het verzoek is ingediend.

  Hoofdstuk 4.

  Slotbepalingen

  Artikel 34.

  Uitleg reglement

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

  Artikel 35.

  Intrekking oude reglement

  De reglementen van orde van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen worden ingetrokken.

  Artikel 36.

  Inwerkingtreding en citeertitel 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot op 1 januari 2019. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Beekdaelen zoals dit op 2 januari 2019 door de raad is vastgesteld wordt ingetrokken.

  2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Beekdaelen 2019.

  Aldus besloten door de raad van de gemeente Beekdaelen in een openbare vergadering van d.d. 26 maart 2019

  De griffier,

  H.J. Waterborg

  De voorzitter,

  mr. drs. G.A.A. Verkerk


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Beekdaelen:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-08-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving besluit op evenement Alfa Open Air te Oirsbeek

  Betreft: Overig (gmb-2019-208799)

  23-08-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beekerpark 22

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208977)

  22-08-2019SchinveldKennisgeving besluit op aanvraag Beekstraat 1 aan het Wilhelminaplein in Schinveld

  Betreft: Overig (gmb-2019-208139)

  20-08-2019SchinnenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vonderstraat 33 in Schinnen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205961)

  20-08-2019MerkelbeekKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Marijkestraat 8 in Merkelbeek

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206267)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.