Drimble

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater (Gemeente Beekdaelen)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Beekdaelen op 5 april 2019

informatie alleen over gemeente beekdaelen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

De gemeenteraad van Beekdaelen,

Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

Besluit vast te stellen de volgende stimuleringsregeling:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Artikel 1:

Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a. wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b. afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c. verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d. gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e. private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties;

 • f. particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij.

 • g. college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen.

 • h. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen.

 • i. Waterschap: Waterschap Limburg.

 • Artikel 2

  Bevoegdheidsverlening aan het college

  Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

  Artikel 3

  Subsidieplafond, wijze van verdeling 1.

  De raad stelt het subsidieplafond vast op € 274.902,- voor de periode 2019-2021.

  2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

  3.

  Het subsidieplafond zoals vermeld in artikel 3 eerste lid is bestemd voor particulieren (woonhuiseigenaren).

  Artikel 4

  Algemene vereisten voor subsidiëring 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terreinen en opstallen, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Beekdaelen.

  2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20 m2.

  3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure “Regenwater schoon naar beek en bodem” van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

  4.

  Per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

  5.

  Eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer terug worden aangekoppeld.

  Artikel 5

  Hoogte van de subsidie 1.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 20 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit vast bedrag per m2 bedraagt € 10,-- per m2.

  2.

  Bij oppervlakken groter dan 300 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed met een maximum van € 10,-- per m2 en een plafondbedrag van € 25.000,--.

  3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

  Artikel 6

  De aanvraag 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

  2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

  3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

  4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

  5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

  Artikel 7

  Beslistermijn; de beschikking 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

  2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

  3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

  Artikel 8

  Betaling c.q. terugvordering 1.

  Bij af te koppelen oppervlakken tot 300 m2 zal de gemeente binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

  2.

  Bij af te koppelen oppervlakken boven 300 m2 zal de gemeente binnen 4 weken na indienen van de facturen voor het afkoppelen de werkelijk gemaakte kosten over maken op de rekening van de aanvrager met een maximum van € 25.000,-.

  3.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan, vermeerderd met een boete van 100% (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel worden teruggevorderd indien:

 • - binnen 3 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

 • - binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

 • - de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

 • Artikel 9

  Weigeringsgronden 1.

  Het college weigert de subsidie:

 • - indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

 • - indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

 • - indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

 • - indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • - de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • - de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • - bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 300 vierkante meter, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

 • - de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

 • - de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

 • - de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 3.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

  Artikel 10

  Verplichtingen 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

  2.

  Binnen 8 weken na ontvangst van de beschikking dient het opgegeven verhard oppervlak daadwerkelijk te zijn afgekoppeld.

  3.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

  4.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

  5.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie en bij deze melding te voegen: foto’s van de aangelegde voorzieningen en een schets met maatvoering van deze voorziening ingemeten ten opzichte van bebouwing.

  6.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 300 m2 zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd.

  7.

  De subsidieontvanger dient toegang te verschaffen aan medewerkers van de gemeente Beekdaelen ten behoeven van controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

  Artikel 11

  Hardheidsclausule

  Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

  Artikel 12

  Slotbepaling 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking.

  2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2019.

  Voorzitter,

  Griffier,


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Beekdaelen:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-10-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hommerter Allee 5 te Schinnen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256612)

  23-10-2019HulsbergKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Diepestraat 10 in Hulsberg

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256855)

  21-10-2019NuthKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 59 in Nuth

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255344)

  21-10-2019DoenradeKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Limpensweg 23 in Doenrade

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255263)

  21-10-2019WijnandsradeKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bongard 3 in Wijnandsrade

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-255192)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.