Drimble

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en ontwerpbesluit hogere waarden geluid

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Emmen op 14 maart 2019, betreffende een object gelegen in Schoonebeek.

informatie alleen over schoonebeek

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en ontwerpbesluit hogere waarden geluid

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018020-B501’ vanaf 15 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan voorziet in de omzetting van een woonboerderij in twee vrijstaande woningen aan Europaweg 121 en 123 te Nieuw-Schoonebeek. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld.

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 37603-2018. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Emmen zijn van plan een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder zijn hogere grenswaarden nodig van 51 dB (Europaweg 121) en 50 dB (Europaweg 123). Zaaknummer 52259-2018/Z2019-00000398.

Het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden ligt vanaf 15 maart 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.

Binnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 52259-2018/Z2019-00000398. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via https://gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze .


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schoonebeek:

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2019SchoonebeekVaststelling bestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-167084)

11-07-2019SchoonebeekVaststelling bestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-38223)

10-07-2019SchoonebeekOntbrandingstoestemming voor Katan Vuurwerk in Schoonebeek

04-06-2019SchoonebeekGedoogbeschikking voor Cubri Pallet Handelsmaatschappij B.V. in Schoonebeek

02-05-2019SchoonebeekGemeente Emmen - op parkeerterrein De Pallert te Schoonebeek een geslotenverklaring in te stellen gedurende de markt en het realiseren van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - De Pallert te Schoonebeek

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-24336)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.