Drimble

Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's in de straat Klijne Meer - Vinkeveen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 21 februari 2019, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente De Ronde Venen
- Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's in de straat Klijne Meer
- Vinkeveen

Datum: 19 februari 2019

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de straat Klijne Meer te Vinkeveen, ter hoogte van huisnummer 75, door het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “laden elektrische auto’s”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bij ingediend verzoek van oktober 2018 door een bewoner van de straat Klijne Meer te Vinkeveen, voor het aanleggen van een laadpaal met een gereserveerde parkeerplaats, heeft het college van B en W ingestemd met dit verzoek. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade als ook de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de wet Milieubeheer (artikel 2, tweede lid onder a van de Wegenverkeerswet 1994) en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (artikel 2, derde lid onder a van de Wegenverkeerswet 1994), wil het college het elektrisch autorijden stimuleren.

De locatie in de straat Klijne Meer voorziet in het kunnen opladen van elektrische auto’s van bewoners en bezoekers. De bebording zal bestaan uit de borden E4 (RVV 1990), en onderbord met aanduiding “laden elektrische auto’s”.

De gemeente De Ronde Venen ziet de voordelen van elektrisch rijden in. Belangrijke voordelen zijn dat elektrische auto’s geen Stikstofoxiden, fijnstof en CO2 uitstoten en dat de auto’s stiller zijn. Verder kunnen elektrische auto’s volledig op hernieuwbare energie rijden.

Het betreffende weggedeelte is in beheer en onderhoud bij de gemeente De Ronde Venen. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de regionale politiecoördinator Woerden, onderdeel van politie Utrecht, district Rijn en Venen.

Belangenafweging

In de straat Klijne Meer is sprake van een middelmatige parkeerdruk. Met het realiseren van twee gereserveerde parkeerplekken in deze straat, voor het laden van elektrische voertuigen, wordt de parkeerdruk in deze omgeving niet onevenredig hoger. De elektrische auto is daarnaast een vervanging van een ‘reguliere’ auto, die ook in de openbare ruimte wordt geparkeerd.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen in de straat Klijne Meer te Vinkeveen, ter hoogte van huisnummer 75, door het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “laden elektrische auto’s”.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

Gemandateerd aan de Medewerker Verkeer

R.A.C.M. Lommerse

Bezwaar


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

DatumBetreftOnderwerp
08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.