Drimble

Heerstraat 11 - Venloseweg 35, Sevenum

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 14 februari 2019, betreffende een object gelegen in Sevenum.

informatie alleen over sevenum

Inhoud Bestemmingsplan:

Heerstraat 11
- Venloseweg 35, Sevenum

Sevenum, ontwerp-bestemmingsplan ‘Heerstraat 11 Venloseweg 35 Sevenum’

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Heerstraat 11 Venloseweg 35 Sevenum’ NL.IMRO.1507.SNHEERSTRAAT11-BPO1 ter inzage ligt.

Het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Heerstraat 11 Sevenumseweg 35 Sevenum’ is gelegen in

het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. De locatie Venloseweg 35 in Sevenum is gelegen

ten zuidoosten van de kern Sevenum. De locatie Heerstraat 11 is gelegen ten oosten van de kern Sevenum

aan de zuidkant van de spoorlijn Venlo-Eindhoven. Beide locaties liggen in het Klavertje 4-gebied.

Aanleiding en doel van het toekomstig bestemmingsplan

De initiatiefnemer wenst het bestaande glastuinbouwbedrijf op de locatie Heerstraat 11 in Sevenum

uit te breiden met een nieuw bedrijfsgebouw (kistenloods) en de aanleg van een waterbassin. Ten behoeve

van deze uitbreiding wordt de locatie Heerstraat 1 betrokken bij de agrarische bouwkavel Heerstraat

11 en is de op de Heerstraat 1 aanwezige bebouwing gesloopt. Het glastuinbouwbedrijf op

de locatie Venloseweg 35 in Sevenum wordt beëindigd. Daartoe is de glasopstand gesloopt en het

waterbassin verwijderd. De bij de Venloseweg 35 behorende bedrijfswoning zal worden omgezet naar

burgerwoning en er zal een nieuwe burgerwoning met bijgebouw worden gerealiseerd.

Het hiervoor beschreven initiatief is niet mogelijk binnen de vigerende bestemmingsplannen. Om deze

reden dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden. De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

De gemeenteraad van Horst aan de Maas

t.a.v. team Omgeving

Postbus 6005

5960 AA Horst

(onder vermelding van: "Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Heerstraat 11 Venloseweg 35 Sevenum’).

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie Nieuws en actueel en daarna Bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij team Omgeving, tel. (077)477 97 77.

Ook kunt u met hetzelfde team een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.

Email geen rechtsgeldige correspondentie.

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 14 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

C.C. Leppink-Schuitema, burgemeester.

Drs. J. van der Noordt MMO, secretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sevenum:

DatumBetreftOnderwerp
14-03-2019SevenumDe Vorst 1 te Sevenum, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (besluitdatum 14 maart 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60537)

14-03-2019SevenumStaarterstraat 27 te Sevenum, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 14 maart 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60492)

14-03-2019SevenumKlassenweg 13 te Sevenum, aangevraagde omgevingsvergunning 8 maart 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-58706)

14-03-2019SevenumSteeghoek 12 te Sevenum, aangevraagde omgevingsvergunning 28 februari 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-55778)

07-03-2019SevenumHorsterweg 42 te Sevenum, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 7 maart 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-49438)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.