Drimble

Regeling Reiskosten (Mijdrecht)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 8 februari 2019, betreffende een object gelegen in Mijdrecht.

informatie alleen over mijdrecht

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Regeling Reiskosten

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen;

gelet op de instemming van het Georganiseerd Overleg d.d. 28 oktober 2014;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Regeling Reiskosten (hoofdstuk 8 arbeidsvoorwaardenregelingen gemeente De Ronde Venen)

Artikel 1

Algemeen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ambtenaar:

  de ambtenaar, in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregelingen De Ronde Venen, alsmede degene met wie de gemeente De Ronde Venen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gesloten;

 • b. reiskosten:

  noodzakelijk te maken kosten voor het eenmaal dagelijks heen en weer reizen tussen woon- en werkplaats op de voor de gemeente De Ronde Venen minst kostbare wijze, volgens het laagste tarief van het openbaar vervoer, indien en voor zover de werkgever het gebruik van het openbaar vervoer, gelet op de af te leggen weg of gedeelten daarvan, nodig acht;

 • c. vergoeding:

  tegemoetkoming in de reiskosten;

 • d. tabel reiskostenvergoedingen:

  vergoedingstabel reiskosten woon-werkverkeer;

 • e. dienstreis:

  een reis in belang van de dienst en in opdracht van het bevoegd gezag;

 • f. woonplaats:

  de gemeente waar de ambtenaar in het persoonsregister is opgenomen;

 • g. standplaats:

  de formeel aangewezen plaats waar de ambtenaar zijn werkzaamheden verricht of vanuit waar hij zijn werkzaamheden verricht.

 • Artikel 2

  Openbaar vervoer1.

  Als reiskosten voor de ambtenaar worden aangemerkt de abonnementskosten voor het reizen met het openbaar vervoer.

  2.

  De vergoeding voor de ambtenaar die per openbaar vervoer reist, bedraagt per maand een bedrag overeenkomstig de in artikel 2, lid 1 bepaalde kosten, op vertoon van de vervoerbewijzen, waarbij de vergoeding wordt gemaximeerd overeenkomstig de tabel reiskostenvergoedingen uit artikel 4. Bepalend hierbij is het aantal dagen per week waarop, voor de vervulling van de betrekkingsomvang, gemiddeld heen en weer wordt gereisd tussen de woon- en de standplaats.

  Artikel 3

  Eigen vervoer1.

  Aan de ambtenaar wordt, wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer een vergoeding voor woon-werkverkeer toegekend tot maximaal 40 kilometer enkele reis gemeten langs de meest gebruikelijke en snelste route. Het aantal berekende kilometers wordt rekenkundig afgerond op hele kilometers. Het aantal kilometers wordt bepaald overeenkomstig de anwb-routeplanner volgens de snelste route in tijd.

  2.

  De vergoeding voor de ambtenaar die gebruik maakt van eigen vervoer bedraagt per maand een vast bedrag overeenkomstig de tabel reiskostenvergoedingen uit artikel 4. Bepalend hierbij is het aantal dagen per week waarop, voor de vervulling van de betrekkingsomvang, gemiddeld heen en weer wordt gereisd tussen woon- en standplaats.

  Artikel 4

  Vergoedingstabel1.

  De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op grond van de volgende formule:

  Basis-formule fiscaal verantwoord maximale vaste maandvergoeding

  max km

  vice versa

  km verg

  max dgn

  aant.mnd

  max p/mnd

  40

  2

  0,19

  214,00

  12

  € 271,06

  2.

  De vergoedingstabel is gemaximeerd op 40 kilometer. De vergoeding wordt verstrekt vanaf een reisafstand van 1 kilometer enkele reis.

  Artikel 5

  Kostenbepaling1.

  De vergoeding wordt na vaststelling maandelijks via het salarissysteem betaald. De ambtenaar dient een wijziging van de woonplaats door te geven aan de personeel- en salarisadministratie.

  2.

  De gemeente De Ronde Venen kent voor de berekening van de vergoeding de volgende standplaatsen:

 • - Het gemeentehuis (3641 AL Mijdrecht)

 • - Het afvalbrengstation (3641 RM Mijdrecht)

 • - De gemeentewerf Wilnis (3648 NM Wilnis)

 • - Het afvalbrengstation Abcoude (1391 LA Abcoude)

 • 3.

  Voor de ambtenaar die werkzaam is als technisch uitvoerend medewerker A of B bij het team Beheer Openbare Ruimte wordt voor de berekening van de vergoeding één vaste standplaats formeel aangewezen.

  4.

  Voor de bepaling van de reiskosten voor de verhuisplichtige zijn de artikelen 2, lid 1 en artikel 3, lid 1 van overeenkomstige toepassing.

  5.

  Er zijn geen functies aangewezen waarvoor een verhuisplicht geldt conform artikel 15:1:17 van de CAR/UWO.

  Artikel 6

  Stopzetting vergoeding1.

  De vergoeding wordt bij volledige arbeidsongeschiktheid niet langer toegekend met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin de volledige arbeidsongeschiktheid is begonnen.

  2.

  De in lid 1 genoemde stopzetting van de vergoeding wordt opgeheven op de eerste dag dat ambtenaar zich (gedeeltelijk) hersteld meldt. Indien ambtenaar in dezelfde maand weer volledig arbeidsongeschikt is, wordt de vergoeding met ingang van die dag niet meer toegekend.

  3.

  De vergoeding wordt niet toegekend in de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof en op de dagen dat ouderschapsverlof is toegekend.

  Artikel 7

  Verhuizing

  Bij verhuizing geldt het volgende:

 • 1. Bij vrijwillige verhuizing kan men ambtenaar worden, als bedoeld in artikel 1, sub a, van deze regeling.

 • 2. Indien de ambtenaar verhuist wordt de vergoeding overeenkomstig de nieuwe afstand en conform genoemde bepalingen bepaald.

 • Artikel 8

  Reiskostenvergoeding dienstreizen en overige reizen1.

  Aan de ambtenaar die voor het vervullen van de functie een dienstreis maakt en gebruik maakt van het openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte openbaar vervoerskosten op basis van 2e klasse volledig vergoed. Onder openbaar vervoer wordt in dit verband ook het daaraan gelieerd regionaal taxivervoer inbegrepen.

  2.

  De ambtenaar die voor het vervullen van de functie een dienstreis maakt met eigen vervoer ontvangt een reiskostenvergoeding voor dienstreizen. De tegemoetkoming bedraagt € 0,25 netto per verreden kilometer, gemeten langs de kortste route volgens de anwb-routeplanner.

  3.

  Voor de reiskostenvergoeding dienstreizen zoals genoemd in lid 1 en 2 geldt dat de standplaats het beginpunt en eindpunt is van de dienstreis. Vanuit dit adres wordt de vergoeding voor dienstreizen berekend.

  4.

  Gemaakte onkosten in verband met tol, veer/pont of parkeerkosten worden als volgt uitbetaald:

 • - Onbelast, indien wordt gereisd met de gemeentelijke dienstauto zonder verstrekking van een kilometervergoeding;

 • - Belast, indien wordt gereisd met de privé auto en een kilometerverstrekking wordt vergoed. Het fiscale uitgangspunt is hierbij dat bij de verstrekking van een kilometervergoeding dergelijke kosten geacht worden te zijn inbegrepen.

 • 5.

  De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming voor werkelijk gemaakte verblijfskosten in verband met een dienstreis. Het kan gaan om verblijfskosten voor maaltijden, logies en overige verblijfskosten. De hoogtes van de verblijfskosten zijn gemaximaliseerd conform de gestelde bedragen in het Reisbesluit Binnenland van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verblijfskosten worden op declaratiebasis betaald.

  6.

  De ambtenaar die in verband met overwerk, avondvergaderingen of extra werkzaamheden, buiten het normale woon-werkverkeer extra heen en weer reist tussen woonplaats en standplaats, ontvangt hiervoor de geldende kilometervergoeding voor zakelijk reizen (€ 0,25 netto per kilometer).

  7.

  Dienstreizen en de aangegeven onkosten worden op declaratiebasis via het salarissysteem uitbetaald. De ambtenaar dient de kosten te declareren op de door de werkgever bepaalde wijze uiterlijk en direct na afloop van de maand waarin de kosten zijn gemaakt.

  8.

  Wanneer ambtenaar studiefaciliteiten toegekend krijgt bedraagt de kilometervergoeding voor een korte studie van één of twee dagen € 0,25 netto per kilometer. Bij een meerdaagse studie van drie of meer dagen bedraagt de kilometervergoeding € 0,09 (onbelast).

  Artikel 9

  Gebruik eigen auto voor de dienst

  De ambtenaar die in opdracht van zijn leidinggevende structureel met zijn auto naar het werk komt en deze voor het werk nodig heeft (bijvoorbeeld voor het veelvuldig maken van controlebezoeken) komt in aanmerking voor een extra vergoeding van maximaal € 50,00 netto per maand. De extra vergoeding is naar evenredigheid van het aantal werkdagen.

  Artikel 10

  Afwijking

  Burgemeester en wethouders beslissen in gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

  Artikel 11

  Slotbepalingen

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de op 1 januari 2013 vastgestelde regeling met betrekking tot reiskosten.

  Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 14 april 2015,

  mr. A.S.Meijer

  secretaris

  M.Divendal

  burgemeester


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Mijdrecht:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-07-2019MijdrechtBestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-39944)

  08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Verfmolen te Mijdrecht

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38344)

  08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Bonkelaar te Mijdrecht

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38335)

  18-06-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-33337)

  29-05-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-30500)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.