Drimble

Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten - De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Montfoort op 23 januari 2019, betreffende een object gelegen in Linschoten.

informatie alleen over linschoten

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Montfoort
- Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten
- De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1

Het vaststellen van één parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen op De Kolk ter hoogte van Vijzelplantsoen nummer 1 door het plaatsen van verkeersbord E4 van Bijlage I van het RVV 1990 met tekstbord ”opladen elektrische voertuigen”;

 • 2. Te bepalen dat het verkeersbesluit in werking treedt op de dag volgend op die waarop de bekendmaking van het verkeersbesluit plaatsvindt en wordt geeffectueerd als het verkeersbord met onderbord is geplaatst.

 • Bevoegdheid

  De beleidsmedewerker Verkeer is bevoegd dit verkeersbesluit te nemen op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het door het College van de Gemeente Montfoort op d.d. 18 december 2018 vastgestelde mandatenregister.

  Wetgeving

  De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

 • Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

 • Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • (Uitvoeringvoorschriften) Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

 • Overwegingen ten aanzien van het besluit

  Aanleiding

  Er is vanuit de bewoners de wens gekomen om een laadpaal voor elektrische voertuigen te plaatsen aan De Kolk, want zij kunnen niet opladen op eigen terrein.

  Vereiste van besluit

  Op grond van artikel 15, eerste lid van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  Motivering

  Hierbij hebben wij het volgende overwogen:

 • Het elektrisch rijden zal de komende jaren, naar verwachting, verder toenemen;

 • Steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto;

 • De gemeente elektrisch verkeer wil stimuleren en een laadpaal daarvoor noodzakelijk is;

 • Het uitgangspunt is dat elektrische voertuigen op eigen terrein kunnen opladen;

 • Dat wanneer het niet mogelijk is om op eigen terrein op te kunnen laden, gebruik gemaakt moet kunnen worden van openbare oplaadvoorzieningen;

 • De gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

 • Door het vaststellen van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen komt reguliere parkeercapaciteit te vervallen;

 • Dat elektrische voertuigen bij opladen geen gebruik maken van de overige openbare parkeercapaciteit;

 • Door de uitbreiding van het aantal parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Kolk worden daarom geen parkeerproblemen verwacht.

 • Advies

  Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie Eenheid Midden-Nederland, district West Utrecht.

  Belangenafweging

  Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door het verkeersbesluit belanghebbenden onevenredig worden benadeeld of dat er een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

  Mededelingen

  Bezwaar en beroep

  Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

  Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

  - de naam en het adres van de indiener;

  - de dagtekening;

  - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  - de motieven achter het bezwaar.

  Verzoek om een voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek tot een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

  Burgemeester en wethouders van Montfoort,

  namens deze,

  H. Jumelet

  Beleidsmedewerker Verkeer


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Linschoten:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-10-2019LinschotenOntwerp omgevingsvergunning Liefhovendijk 4 te Linschoten ter inzage

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-59155)

  09-07-2019LinschotenBesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

  Betreft: Overig (gmb-2019-166329)

  14-05-2019LinschotenVoorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-26377)

  16-04-2019LinschotenOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

  Betreft: Overig (gmb-2019-89323)

  23-01-2019LinschotenGemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten - De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-3619)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.