Drimble

Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Ness 17 te Linschoten - De Ness 17 te Linschoten

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Montfoort op 23 januari 2019, betreffende een object gelegen in Linschoten.

informatie alleen over linschoten

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Montfoort
- Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Ness 17 te Linschoten
- De Ness 17 te Linschoten

Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

 • Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • (Uitvoeringvoorschriften) Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

 • Overwegingen ten aanzien van het besluit

  Aanleiding

  De bewoner De Ness 17 heeft verzocht om in de nabijheid van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren.

  Vereiste van besluit

  Op grond van artikel 15, eerste lid van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  Motivering

 • Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van minder valide weggebruikers, en eventuele passagiers, is het noodzakelijk een verkeersmaatregel te treffen, zodat gebruik kan worden gemaakt van de betreffende gehandicaptenparkeerplaats (overeenkomstig artikel 26, onderdeel c van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).

 • Hierbij spelen tegenstrijdige belangen en één en ander gaat ten koste van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, maar het beschermen van de minder valide weggebruiker weegt het zwaarst.

 • De betreffende bewoner is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en heeft op korte afstand van de eigen woning een parkeerplaats nodig. Vanwege de parkeerdruk is er niet altijd een reguliere parkeerplaats beschikbaar.

 • De maatregel bestaat uit het reserveren van een parkeerplaats in de nabijheid van de woning, dit om de loopafstand zo kort mogelijk te houden.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie Eenheid Midden-Nederland, district West Utrecht.

  De betreffende parkeerplaats aan De Ness is gelegen binnen de bebouwde kom van Linschoten en in beheer bij de gemeente Montfoort. Daarom is het niet noodzakelijk, dat het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg, wordt gehoord (artikel 23 van het BABW).

  Belangenafweging

  Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door het verkeersbesluit belanghebbenden onevenredig worden benadeeld of dat er een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

  Mededelingen

  Bezwaar en beroep

  Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

  Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

  - de naam en het adres van de indiener;

  - de dagtekening;

  - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  - de motieven achter het bezwaar.

  Verzoek om een voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek tot een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

  Burgemeester en wethouders van Montfoort,

  namens deze,

  H. Jumelet

  Beleidsmedewerker Verkeer


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Linschoten:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-10-2019LinschotenOntwerp omgevingsvergunning Liefhovendijk 4 te Linschoten ter inzage

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-59155)

  09-07-2019LinschotenBesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

  Betreft: Overig (gmb-2019-166329)

  14-05-2019LinschotenVoorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-26377)

  16-04-2019LinschotenOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

  Betreft: Overig (gmb-2019-89323)

  23-01-2019LinschotenGemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten - De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-3619)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.