Drimble

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40”

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Emmen op 17 januari 2019, betreffende een object gelegen in Schoonebeek.

informatie alleen over schoonebeek

Inhoud Bestemmingsplan:

Het plan voorziet in het veranderen van de bestemming 'Horeca' met bedrijfswoning naar de bestemming 'Wonen
- Vrijstaand'

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40” , vervat in het GML bestand ‘NL.IMRO.0114.2017036-B701’ heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in het veranderen van de bestemming 'Horeca' met bedrijfswoning naar de bestemming 'Wonen - Vrijstaand'. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.

Vanaf 18 januari 2019 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuis­plein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591

Het bestemmingsplan en bijbehorend raadsbesluit zijn ook digitaal beschikbaar www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:

 • 1. naam en adres van de indiener;

 • 2. de dagtekening;

 • 3. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4. de gronden (redenen) van het beroep;

 • 5. een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;

 • 6. zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.

 • Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

  Emmen, 10 januari 2019,

  Namens deze:

  burgemeester en wethouders van Emmen,

  de secretaris, I.A.A. Oostmeijer-Oosting

  de burgemeester H. F. van Oosterhout


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schoonebeek:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-07-2019SchoonebeekVaststelling bestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-167084)

  11-07-2019SchoonebeekVaststelling bestemmingsplan ‘Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123’ en Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-38223)

  10-07-2019SchoonebeekOntbrandingstoestemming voor Katan Vuurwerk in Schoonebeek

  04-06-2019SchoonebeekGedoogbeschikking voor Cubri Pallet Handelsmaatschappij B.V. in Schoonebeek

  02-05-2019SchoonebeekGemeente Emmen - op parkeerterrein De Pallert te Schoonebeek een geslotenverklaring in te stellen gedurende de markt en het realiseren van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - De Pallert te Schoonebeek

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-24336)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.