Drimble

Gemeente De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Helmstraat Mijdrecht

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 17 januari 2019, betreffende een object gelegen in Mijdrecht.

informatie alleen over mijdrecht

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente De Ronde Venen
- aanwijzen GPP
- Helmstraat Mijdrecht

Datum: 8 januari 2018

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Helmstraat te Mijdrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken bij Helmstraat te Mijdrecht.

Het verzoek dient getoetst te worden aan de beleidsregel ‘Gehandicapten-parkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

•1. De verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats zijn getoetst aan de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 4 januari 2011. In de beleidsregel zijn de volgende punten opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

•2. De overwegingen met betrekking tot de aanvragen zijn onderstaand beknopt weergegeven: De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Er is geen garage of oprit aanwezig.

•3. Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

•1. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

•2. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeer-plaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’ d.d. 4 januari 2011.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente De Ronde Venen.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie via het politie aanspreekpunt, de verkeerscoördinator Politie Midden Nederland/District West/afdeling Verkeer - ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit instemmend geadviseerd.

BESLUIT

•1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), bij Helmstraat te Mijdrecht een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

•2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

•3. een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

•4. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

Gemandateerd aan de medewerker

R.Schoots

Afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimten

Inzage

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie op de gemeentepagina in het Witte Weekblad (donderdag 17 januari 2019), tijdens de openingstijden, achter de balie in het gemeentehuis.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzienin-genrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Mijdrecht:

DatumBetreftOnderwerp
01-10-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Schelling Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-52952)

16-07-2019MijdrechtBestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-39944)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Verfmolen te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38344)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Bonkelaar te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38335)

18-06-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-33337)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.