Drimble

Gemeente Lelystad - voorrangsregeling - Albert Plesmanlaan - Ochoaweg

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Lelystad op 12 december 2018, betreffende een object gelegen in Lelystad.

informatie alleen over lelystad

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Lelystad
- voorrangsregeling
- Albert Plesmanlaan
- Ochoaweg

Registratienummer: 181064031

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2015 is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat:

Er diverse nieuwe wegen worden aangelegd ten behoeve van een nieuw industrieterrein en Lelystad Airport Businesspark;

hierdoor de verkeersintensiteit hoger zal worden;

 • zowel de Albert Plesmanlaan, bestaande uit een rijbaan en parallel gelegen fietspad, als de Ochoaweg nieuw worden aangelegd;

 • het fietspad van de Albert Plesmanlaan de Ochoaweg kruist;

 • het is wenselijk dat de fietsers die over dit fietspad de kruising met de Ochoaweg naderen, de bestuurders die vanaf de Ochoaweg komen voorrang verlenen;

 • het is wenselijk dat de bestuurders die vanaf de Ochoaweg komen de bestuurders die op de hoofdrijbaan van de Albert Plesmanlaan rijden voorrang verlenen;

 • de Ochoaweg in eerste instantie zal dienen als toegangsweg naar het bedrijf Inditex en doodlopend zal zijn maar in de toekomst zal worden doorgetrokken en de functie van een ontsluitingsweg zal krijgen;

 • deze maatregelen ten goede komen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming van de hoofdstructuur;

 • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer 181062641.

 • Besluit

 • Door het plaatsen van bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage 1 van het RVV 1990 op het fietspad en aanbrengen van haaientanden op het wegdek, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 190 kort voor de kruising met de Ochoaweg dienen fietsers voorrang te verlenen aan bestuurders op de Ochoaweg.

 • Door het plaatsen van bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) op de Ochoaweg bij de kruising met hoofdrijbaan van de Albert Plesmanlaan, dient het verkeer op de Ochoaweg voorrang te verlenen aan bestuurders op de Albert Plesmanlaan.

 • Door het plaatsen van de borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 (voorrangskruising zijweg links en voorrangskruising zijweg rechts) worden bestuurders die op de Albert Plesmanlaan rijden geïnformeerd dat zij voorrang krijgen van verkeer wat vanaf de Ochoaweg komt.

 • Aanduiden verplicht fietspad door het plaatsen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 (verplicht fietspad) aan beide zijden van de kruising die het pad maakt met de Ochoaweg.

 • Aanduiden “doodlopende weg” door het plaatsen van bord L8 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Ochoaweg kort na de kruising met de Albert Plesmanlaan.

 • Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer 181064031.

  Lelystad, 5 december 2018

  het college van de gemeente Lelystad,

  namens deze,

  het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte,

  M. Ruseler

  Openbaarmaking en ter visie legging

  Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

  Het besluit ligt er inzage vanaf 13 december 2018, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

  Vragen over dit besluit

  Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het cluster verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

  U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

  U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

  Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

 • Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • Uw e-mailadres.

 • Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

  Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

  U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

  Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Bezwaar maken


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Lelystad:

  DatumBetreftOnderwerp
  31-07-2019LelystadGemeneente Lelystad - E-oplaadplaats - Botter 33

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42493)

  10-07-2019LelystadGemeente Lelystad - Verkeersbesluit, aanduiden twee gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik bij kringloopwinkel De Groene Sluis - gevestigd aan de Zuiveringweg 83 te Lelystad

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-37752)

  05-06-2019LelystadVerlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506)

  Betreft: Overig (stcrt-2019-31526)

  15-05-2019LelystadVerlening omgevingsvergunning Groene Velden 104 te Lelystad (dossiernr. L20180433)

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-27664)

  10-04-2019LelystadVoornemen verlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506)

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-20439)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.