Drimble

Gemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van het parkeren van de dierenambulance in de Prinses Marijkelaan - Mijdrecht

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 7 december 2018, betreffende een object gelegen in Mijdrecht.

informatie alleen over mijdrecht

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente De Ronde Venen
- Verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van het parkeren van de dierenambulance in de Prinses Marijkelaan
- Mijdrecht

Datum: 5 december 2018

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats voor een dierenambulance in de Prinses Marijkelaan te Mijdrecht, tegenover huisnummer 1 door het plaatsen van een markering op de straat en het plaatsen van het bord E8 (RVV 1990) en een onderbord met tekst “dierenambulance”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bij ingediend verzoek van november 2018 door de sleutelhouder van de dierenambulance in Mijdrecht, voor het aanleggen van een gereserveerde parkeerplaats voor de dierenambulance, heeft het college van

B en W ingestemd met dit verzoek. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De dierenambulance werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden gebeld als zij dienst hebben en er een dierenambulance nodig is. Dit kan zowel overdag als s’nachts zijn. De vrijwilliger moet de sleutel van de dierenambulance ophalen bij de sleutelhouder. De sleutelhouder is woonachtig in de Prinses Marijkelaan en beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving is de parkeerdruk redelijk hoog. Daardoor kan de auto niet altijd in de nabije omgeving van de sleutelhouder geparkeerd worden. Om te voorkomen dat vrijwilligers een groot gebied moeten afzoeken naar de dierenambulance is het wenselijk een parkeerplaats hiervoor te reserveren. Tevens wenst de sleutelhouder toezicht op de ambulance na het in de brand steken van de dierenambulance eerder dit jaar. De auto is een grote bestelbus. Het kan zijn dat de dierenambulance enige uren achtereen stil staat. Wanneer de auto voor iemands raam geparkeerd moet worden, kan dit irritatie opleveren. Ook vanuit dit oogpunt is het reserveren van een parkeerplaats voor de dierenambulance gerechtvaardigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer (artikel 2, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994).

De locatie is tegenover de woning van de sleutelhouder van de dierenambulance. Hiermee is er geen overlast naar omwonenden voor belemmering van zicht. Omdat het een langsparkeerstrook betreft zal het gereserveerde parkeervak op straat gemarkeerd worden. De bebording zal bestaan uit de borden E8 (RVV 1990) en onderbord met de tekst “dierenambulance”.

Het betreffende weggedeelte is in beheer en onderhoud bij de gemeente De Ronde Venen. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de regionale politiecoördinator Woerden, onderdeel van politie Utrecht, district Rijn en Venen.

Belangenafweging

In de omgeving van de Prinses Marijkelaan is sprake van een middelmatig tot hoge parkeerdruk. Met het realiseren van de gereserveerde parkeerplek in deze straat wordt de parkeerdruk in deze omgeving niet onevenredig hoger. Regulier werd de dierenambulance reeds in deze omgeving geparkeerd.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om een parkeerplaats voor de dierenambulance aan te wijzen in de Prinses Marijkelaan te Mijdrecht, tegenover huisnummer 1, door het plaatsen van het bord E8 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “dierenambulance”.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

Gemandateerd aan de Medewerker Verkeer

R.A.C.M. Lommerse

Bezwaar


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Mijdrecht:

DatumBetreftOnderwerp
16-07-2019MijdrechtBestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-39944)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Verfmolen te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38344)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Bonkelaar te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38335)

18-06-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-33337)

29-05-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-30500)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.