Drimble

Besluit Omgevingsvergunning, achter Hoofdweg 22, 9942 PE 't Waar

Overig gepubliceerd door de Gemeente Oldambt op 22 augustus 2018, betreffende een object gelegen in 't Waar.

informatie alleen over 't waar

Inhoud Overig:

Besluit Omgevingsvergunning, achter Hoofdweg 22, 9942 PE 't Waar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren/legaliseren van een mestbassin op het perceel achter Hoofdweg 22 (voorheen 24), 9942 PE ’t Waar, kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie M, nummer 73.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 augustus 2018, conform artikel 6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de openingstijden.

Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01OV0016-0401.Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 15 maart 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen.

Er zijn zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:

 • 1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

 • 2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

 • 3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

  Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.

  Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  a. de naam en het adres van de indiener;

  b. de dagtekening;

  c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  d. de gronden van het beroep.

  Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

  Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.

  Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

  In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuurs­recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via

  http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Winschoten, 22 augustus 2018


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in 't Waar:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-02-2019't WaarOntvangen sloopmelding, Hoofdweg 22 't Waar

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-39551)

  22-08-2018't WaarBesluit Omgevingsvergunning, achter Hoofdweg 22, 9942 PE 't Waar

  Betreft: Overig (stcrt-2018-47844)

  08-08-2018't WaarBeschikte aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 42 't Waar

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-170904)

  27-06-2018't WaarIngediende aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdweg 36 't Waar

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-136033)

  14-03-2018't WaarOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoofdweg 22, 9942 PE 't Waar

  Betreft: Overig (stcrt-2018-15069)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.