Drimble

Gemeente Amsterdam - Nieuwezijds Voorburgwal hoek Sint Nicolaasstraat aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Nieuwezijds Voorburgwal hoek Sint Nicolaasstraat

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 18 juli 2018, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Nieuwezijds Voorburgwal hoek Sint Nicolaasstraat aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Nummer CE18-02804 d.d. 16 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

Gelet op onderdeel l.1uit de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Centrum,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Overwegende

 • dat de vergunninghouder met kenteken GG-550-N in het bezit is van een gehandicaptenkaart “bestuurder”;

 • dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving van de Nieuwezijds Voorburgwal 105 sprake is van een hoge parkeerdruk;

 • dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij het werkadres met een maximum van 100 meter van het werkadres van de aanvrager;

 • dat de aanvrager woonachtig is op het adres in Purmerend zoals genoemd in de aanvraag;

 • dat voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 • BESLUIT

 • 1. door het plaatsen van het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het aanbrengen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) een gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan de Nieuwezijds Voorburgwal hoek Sint Nicolaasstraat (parkeervaknummer 121264487544) uitsluitend bestemd voor het door vergunninghouder in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer GG-550-N;

 • 2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming zijn;

 • 3. dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1 geplaatst zijn;

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

  namens hen het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum

  namens deze

  Iris Reuselaars

  Afdelingshoofd Schoon en Heel

  MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:

  Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

  Juridische Zaken

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

  Origineel aan:

  Informatievoorziening IDB

  Afschrift aan :

  RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

  Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

  RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

  Gebiedsmanagement

  Schoon & Heel Procesunit

  Politie regionale eenheid Amsterdam

  Dienst Stadstoezicht

  Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

  ENFB


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Da Costastraat 14

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Bestevâerstraat 249-2

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumplein 10

  Betreft: Evenementenvergunning

  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning kap Tilanusstraat 300

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumstraat 1

  Betreft: Evenementenvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.