Drimble

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 110, Vinkeveen’

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 7 juni 2018, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 110, Vinkeveen’

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 8 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan ´Herenweg 110, Vinkeveen´ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP034herenw110-ow01 en postcode 3645DS) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.

Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

 • De papieren versie ligt ter inzage bij de balie Omgevingszaken, op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar

  E. omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.

 • De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres:

  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn= NL.IMRO.0736.BPP034herenw110-ow01.

 • U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

 • Toelichting

  Ter plaatse van het plangebied aan de Herenweg 110 in Vinkeveen is op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Kom Vinkeveen' reeds woonbestemming met bijbehorend bouwvlak aanwezig. Dit bouwvlak is echter te gering van omvang om een woning naar moderne maatstaven te realiseren. Het bestemmingsplan “Herenweg 110, Vinkeveen” voorziet in een verruiming van het bouwvlak en een betere positionering op de kavel. De verruiming van het bouwvlak sluit eveneens aan op de door de gemeente gehanteerde verkoopvoorwaarden van het perceel in de koopovereenkomst uit 2011.

  Zienswijzen

  Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gerwin Bot van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via T. 0297-291791.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

  DatumBetreftOnderwerp
  08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

  04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

  25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

  08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

  02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.