Drimble

Gemeente Amsterdam - inrijverbod touringcars - Martelaarsgracht, Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat en Kattegat

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 1 maart 2018, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Martelaarsgracht, Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat en Kattegat

Nummer CE18-01446 d.d. 27 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Verordening op de bestuurscommissies, het mandaatbesluit van het algemeen bestuur van 20 september 2016 en het ondermandaatbesluit van het dagelijks bestuur van 10 maart 2015,

Voor de delen van de Martelaarsgracht en de Nieuwezijds Voorburgwal die deel uit maken van het Hoofdnet rail, gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatbesluit van het college van 1 juni 2015 en het onder mandaatbesluit van de Directeur Verkeer en Openbare ruimte van 30 december 2014 (herhaald in de bekendmaking van mandaatbesluiten van 3 maart 2016) en het onder mandaat besluit van de gemandateerde functionaris(stadsdeelsecretaris stadsdeel Centrum) van 3 maart 2016

Voor de overige deel van de Spuistraat en het Kattegat, gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Verordening op de bestuurscommissies, het mandaatbesluit van het algemeen bestuur van 20 september 2016 en het onder mandaatbesluit van het dagelijks bestuur van 10 maart 2015,

Overwegende:

 • dat het college van B&W op 5 december 2017 besloten heeft maatregelen te nemen om de groei van de stad en de toename van toerisme in goede banen te leiden;

 • dat één van de maatregelen die in dat kader is aangekondigd een strengere opstelling ten opzichte van touringcars in het centrum is, waaronder een inrijverbod op bepaalde wegen, omdat het doorgaande touringcarverkeer bijdraagt aan de drukte in het centrum en de doorstroming van het verkeer belemmert;

 • dat de wegen: Martelaarsgracht, Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat, Kattegat tot die wegen behoren, omdat die wegen veel door touringcars en tevens door andere weggebruikers worden gebruikt, waaronder kwetsbare fietser en voetgangers. Deze wegen zijn samengevoegd omdat ze deel uitmaken van dezelfde route voor touringcars;

 • dat het gebruik door touringcars intensiever is geworden sinds het inrijverbod voor touringcars op de wegen Amstel, Rokin, Damrak, Paleisstraat en de route: lus zuidelijke Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal;

 • dat voor de wegen: Rozengracht, Westermarkt, Raadhuisstraat ook een verkeersbesluit is genomen om het inrijden van touringcars te verbieden, uitgezonderd bestemmingsverkeer;

 • dat daardoor intensiever gebruik van de wegen Martelaarsgracht, Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat, Kattegat wordt verwacht;

 • dat de beoogde doelstellingen van het inrijverbod voor touringcars, uitgezonderd bestemmingsverkeer, zijn: het weren van doorgaand verkeer van touringcars, die geen bestemming op die wegen hebben (artikel 2 lid 1 c en d WVW) en het verbeteren van de verkeersveiligheid (artikel 2 lid 1 a WVW);

 • door het weren van touringcars zullen er minder verkeersopstoppingen zijn en heeft het overige verkeer meer ruimte om de weg te gebruiken;

 • dat doorgaand verkeer van touringcars ten koste gaat van de verkeersveiligheid in de binnenstad, vooral door de combinatie met het langzamere en kwetsbare fietsverkeer (artikel 2 lid 1b WVW) op de wegen;

 • dat uit gesprekken met bewoners blijkt dat deze onveilige situatie door bewoners ook als zodanig wordt ervaren;

 • dat deze wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Amsterdam en in beheer zijn bij de gemeente Amsterdam;

 • dat de wegen die hiervoor zijn benoemd, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 • dat voor het plaatsen van bord C7a op grond van artikel 15 lid 1 WVW jo artikel 12 BABW een verkeersbesluit genomen dient te worden, zoals aangegeven in onderstaand besluit;

 • dat aan het bord voor het inrijverbod voor touringcars een onderbord OB 108 zal worden toegevoegd met de tekst: uitgezonderd bestemmingsverkeer;

 • dat aan het bord voor het inrijverbod voor touringcars een onderbord zal worden toegevoegd met de tekst: uitgezonderd lijnbussen;

 • dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen, de door het verkeer veroorzaakte overlast te beperken;

 • dat deze voorgenomen verkeersmaatregelen zijn besproken met een vertegenwoordiging van de ondernemers (onder andere Stichting Welkom Amsterdam, vereniging Amsterdam City, KNV-bus, Kon. Horeca NL, gidsenorganisatie Guidor, diverse touringcarbedrijven rondvaartrederijen en touroperators), waarbij aan de orde is geweest dat het terugdringen van onnodig verkeer in de binnenstad onontkoombaar is en dat dit een stap in het bereiken van dit doel is;

 • dat de halteerplaatsen op de wegen bereikbaar blijven voor touringcars;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam; dat het advies van de politie negatief is.

 • dat wij veel effect verwachten van begeleidende maatregelen zoals het gebruik van touringcarstewards op cruciale plaatsen in de stad en van de informatieverstrekking vanuit de ondernemers in de toeristische branche;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 • BESLUIT

 • 1. door het plaatsen van het bord C7a (gesloten voor autobussen) met onderbord OB 108 “uitgezonderd bestemmingsverkeer” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en een onderbord “uitgezonderd lijnbussen”, op de Martelaarsgracht ter hoogte van de kruising Prins Hendrikkade - voor verkeer komende uit noordelijke richting, een inrijverbod te creëren voor doorgaand touringcarverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer en lijnbussen);

 • 2. dit besluit in werking te laten treden op 19 maart 2018 en zodra het bord onder 1 geplaatst is;

 • 3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere maatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4. route en wegen conform bijgaande situatietekening.

  Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

  namens deze

  I. Reuselaars

  Afdelingshoofd Schoon en Heel

  Mededelingen

  bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbende kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift maken tegen dit besluit.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend mindstens bevatten: uwn aam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerknummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar het nummer 020 256 4433.

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:

  College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

  Juridische zaken

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Afschrift aan:

  RvE Diesntverlening/Vergunningen

  Informatievoorziening/Algemeen en Sociaal Loket

  Geibiedsmanagement

  Schoon en Heel Procesunit

  Dienst Stadstoezicht

  Stichting gehandicapten overleg Amsterdam

  ENFB


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Da Costastraat 14

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Bestevâerstraat 249-2

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumplein 10

  Betreft: Evenementenvergunning

  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning kap Tilanusstraat 300

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumstraat 1

  Betreft: Evenementenvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.