Drimble

Gemeente Amsterdam - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Nieuwezijds Voorburgwal 225

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 29 januari 2018, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Nummer CE10-01110 d.d. 24 januari 2018

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Verordening op de bestuurscommissies, het mandaatbesluit van het algemeen bestuur van 20 september 2016 en het ondermandaatbesluit van het dagelijks bestuur van 10 maart 2015,

Overwegende

dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 moet worden opgeheven omdat vergunninghouder is overleden;

dat voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam ;

dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum ;

BESLUIT

1. door het verwijderen van het bord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het bijbehorende onderbord en het verwijderen van de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 (parkeervaknummer 121196487213) met kenteken 7-SBP-00 op te heffen;

 • 2. dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1. zijn verwijderd;

 • 3. dat de aan de vergunninghouder vergunde parkeerplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal.

 • Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

  Iris Reuselaars

  Afdelingshoofd Schoon en Heel

  MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:

  Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

  Juridische Zaken

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

  Origineel aan:

  Informatievoorziening IDB

  Afschrift aan :

  RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

  Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

  RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

  Gebiedsmanagement

  Schoon & Heel Procesunit

  Politie regionale eenheid Amsterdam

  Dienst Stadstoezicht

  Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

  ENFB


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-09-2019AmsterdamAanvraag omgevingsvergunning Overtoom 323

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-09-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Hullenbergweg 81

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-09-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Groenhoven 733

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  18-09-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Kelbergen 4

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  18-09-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure De entree 91

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.