Drimble

Gemeente De Ronde Venen - Aanwijzen GPP - Meeuwenlaan in Vinkeveen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 9 november 2017, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente De Ronde Venen
- Aanwijzen GPP
- Meeuwenlaan in Vinkeveen

1. De verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats zijn getoetst aan de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 4 januari 2011. In de beleidsregel zijn de volgende punten opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

 • 2. De overwegingen met betrekking tot de aanvragen zijn onder-staand beknopt weergegeven: De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Er is geen garage of oprit aanwezig.

 • 3. Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 • Belangenafweging artikel 2 WVW

  Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 2. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeer-plaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’ d.d. 4 januari 2011.

  Advisering

  Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

  Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente De Ronde Venen.

  Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie via het politie aanspreekpunt, de verkeerscoördinator Politie Midden Nederland/District West/afdeling Verkeer - ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit instemmend geadviseerd.

  Besluiten

 • 1. 1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), bij Meeuwenlaan te Vinkeveen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

 • 2. 2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 3. 3. een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

 • 4. 4. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

  Datum en Ondertekening

  Mijdrecht, 9 november 2017

  Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

  R. Schoots

  afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimten

  Inzage

  Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie op de gemeentepagina in het Witte Weekblad, tijdens de openingstijden, achter de balie in het gemeentehuis.

  Bezwaar

  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

  Verzoek om een voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

  Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

  Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

  Datum effectuering

  Het besluit zal na bekendmaking via de publicatie op de gemeentepagina in het Witte Weekblad worden uitgevoerd.


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

  DatumBetreftOnderwerp
  08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

  04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

  25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

  08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

  02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.