Drimble

Gemeente Amsterdam - opheffen vergunninghoudersplaats - Nieuwezijds Voorburgwal 77

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 17 juli 2017, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Opheffen vergunninghoudersplaats

Nummer 2017-017020D d.d. 7 juli 2017

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

Overwegende

dat de vergunninghoudersplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal 77 moet worden opgeheven in verband met verhuizing van deze vergunninghouder;

dat voor het opheffen van de vergunninghoudersplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam ;

dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum ;

BESLUIT

door het verwijderen van het bord conform model E9 (vergunninghoudersplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het bijbehorende onderbord en het verwijderen van de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) de vergunninghoudersplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal 77 (parkeervaknummer 121295487594) ingericht voor vergunninghouder met kenteken 1-XGG-77 op te heffen;

 • 1. dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1. zijn verwijderd;

 • 2. dat de aan de vergunninghouder vergunde parkeerplaats aan de Nieuwezijds Voorburgwal 77 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal.

 • Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

  K. van Grunsven

  Afdelingshoofd Schoon en Heel

  MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:

  Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

  Juridische Zaken

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

  Origineel aan:

  Informatievoorziening IDB

  Afschrift aan :

  RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

  Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

  RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

  Gebiedsmanagement

  Schoon & Heel Procesunit

  Politie regionale eenheid Amsterdam

  Dienst Stadstoezicht

  Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

  ENFB


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Dintelstraat 32

  Betreft: Omgevingsvergunning

  21-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Hoofddorpweg 14-III

  Betreft: Omgevingsvergunning

  21-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Orteliusstraat 342-2h

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  21-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Elegaststraat 15A

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  21-10-2019AmsterdamVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Cruquiusweg 71

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.