Drimble

Omgevingsvergunning Voorbancken 1Ain Vinkeveen

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 6 april 2017, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Bestemmingsplan:

Omgevingsvergunning Voorbancken 1Ain Vinkeveen

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor Voorbancken 1A, 3645 GV in Vinkeveen. De vergunning gaat over het wijzigen van een bestaande bedrijfshal naar woning en bedrijfsruimte.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.PB028voorbancken1-va01 liggen voor iedereen met ingang van vrijdag 7 april 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken; op de begane grond in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via E.omgevingszaken@derondevenen.nl of T. 0297 291616. U kunt de stukken ook inzien of downloaden via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep instellen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningen-rechter van rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

DatumBetreftOnderwerp
08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.