Drimble

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning drie woningen achter Demmerik 56 inVinkeveen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 30 maart 2017, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning drie woningen achter Demmerik 56 inVinkeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor de locatieachter Demmerik 56, 3645 EV Vinkeveen. De aanvraag gaat over het niet langer gebruiken van een bedrijfsbestemming en de mogelijkheid van bouw van drie woningen waarvan één op de locatie van een voormalige vaarveiling op een perceel achter Demmerik 56, 3645 EV Vinkeveen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen met bijbehorende stukken voor iedereen met ingang van vrijdag 31 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken; op de begane grond in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Deze balie is open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via E. omgevingszaken@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen (mening of opmerkingen) tegen het voornemen tot verlening van de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

DatumBetreftOnderwerp
08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.