Drimble

Gemeente Amsterdam - een inrijverbod voor doorgaand touringcarverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) voor de route lus zuidelijke Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal ten zuiden van de Paleisstraa

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 1 maart 2017, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Een inrijverbod voor doorgaand touringcarverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) voor de route lus zuidelijke Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal ten zuiden van de Paleisstraat

dat het college van B&W op 20 december 2016 besloten heeft maatregelen te nemen om de groei van de stad en de toename van toerisme in goede banen te leiden;

 • dat één van de maatregelen die in dat kader is aangekondigd een strengere opstelling ten opzichte van touringcars in het centrum is, waaronder een inrijverbod op bepaalde routes, omdat het doorgaande touringcarverkeer bijdraagt aan de drukte in het centrum en de doorstroming van het verkeer belemmert;

 • dat de lus zuidelijke Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal ten zuiden van de Paleisstraat tot die routes behoort, omdat die route een verband heeft met de route Amstel, Rokin, Damrak, die veel door touringcars wordt gebruikt;

 • dat voor de route Amstel, Rokin, Damrak ook een verkeersbesluit is genomen om het inrijden van touringcars te verbieden, uitgezonderd bestemmingsverkeer;

 • dat daardoor intensiever gebruik van de zuidelijke Spuistraat en de zuidelijke Nieuwezijds Voorburgwal wordt verwacht;

 • dat de beoogde doelstellingen van het inrijverbod voor touringcars, uitgezonderd bestemmingsverkeer, zijn: het weren van doorgaand verkeer van touringcars, die geen bestemming op die route hebben (artikel 2 lid 1 c en d WVW) en het verbeteren van de verkeersveiligheid (artikel 2 lid 1 a WVW);

 • dat doorgaand verkeer van touringcars ten koste gaat van de verkeersveiligheid in de binnenstad, vooral door de combinatie met het langzamere en kwetsbare fietsverkeer (artikel 2 lid 1b WVW) op de route;

 • dat uit intensieve gesprekken met bewoners en ondernemers blijkt dat deze drukte door bewoners en andere verkeersdeelnemers ook als zodanig wordt ervaren;

 • dat de zuidelijke Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Amsterdam en in beheer zijn bij de gemeente Amsterdam;

 • dat de wegen, die hiervoor zijn benoemd, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 • dat voor het plaatsen van bord C7a op grond van artikel 15 lid 1 WVW jo artikel 12 BABW een verkeersbesluit genomen dient te worden, zoals aangegeven in onderstaand besluit;

 • dat aan het bord voor het inrijverbod voor touringcars een onderbord OB 108 zal worden toegevoegd met de tekst: uitgezonderd bestemmingsverkeer;

 • dat deze voorgenomen verkeersmaatregelen zijn besproken met een vertegenwoordiging van de ondernemers ( onder andere Stichting Welkom Amsterdam, vereniging Amsterdam Ciy, Guidor, KNV-bus en Gassan Diamonds) , waarbij aan de orde is geweest dat het terugdringen van onnodig verkeer in de binnenstad onontkoombaar is en dat dit een stap in het bereiken van dit doel is;

 • dat de halteerplaatsen op de route bereikbaar blijven voor touringcars;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • dat het advies van de politie is negatief.

 • dat wij veel effect verwachten van begeleidende maatregelen zoals het gebruik van touringcarstewards op cruciale plaatsen in de stad en van de informatieverstrekking vanuit de ondernemers in de toeristische branche;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 • BESLUIT

 • 1. door het plaatsen van het bord C7a (gesloten voor autobussen) met onderbord OB 108 “uitgezonderd bestemmingsverkeer” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de kruising van de Paleisstraat en de Spuistraat bij de inrit in de Spuistraat voor verkeer komende uit noordelijke richting, een inrijverbod te creëren voor doorgaand touringcarverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) voor de route lus zuidelijke Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal ten zuiden van de Paleisstraat;

 • 2. dit besluit in werking te laten treden zodra de bord onder 1 geplaatst is;

 • 3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere maatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4. route conform bijgaande situatietekening.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

  K.van Grunsven

  Afdelingshoofd Schoon en Heel

  MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:

  Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

  Juridische Zaken

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

  Origineel aan:

  Informatievoorziening IDB

  Afschrift aan :

  RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

  Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

  RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

  Gebiedsmanagement

  Schoon & Heel Procesunit

  Politie regionale eenheid Amsterdam

  Dienst Stadstoezicht

  Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

  ENFB


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Bijlmerdreef 320

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  16-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Hogevecht 146,

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  16-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Dickenslaan 15

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  16-10-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Veldhuizenstraat 56

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  16-10-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Bernard Shawsingel 372

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.