Drimble

Gemeente Hardenberg - Opheffing algemene gehandicaptenparkeerplaats - nabij Auke Vosstraat 20 Slagharen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 29 november 2016, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Hardenberg
- Opheffing algemene gehandicaptenparkeerplaats
- nabij Auke Vosstraat 20 Slagharen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op het besluit onder mandaat en volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Hardenberg d.d. 2 juli 2012, zoals nadien gewijzigd:

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Overwegende:

 • dat aanvrager met besluit van 11 oktober 2016 desgevraagd een algemene gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen nabij zijn woning Auke Vosstraat 20 te Slagharen;

 • dat aanvrager hierbij zijn voorkeur heeft uitgesproken voor een locatie, direct gelegen voor zijn woning;

 • dat de openbare ruimte voor zijn woning zodanig is ingericht, dat hier - behoudens ingrijpende gemeentelijke infrastructurele maatregelen - geen ruimte is voor aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats;

 • dat de kosten van deze maatregelen voor rekening van de aanvrager zijn, omdat er binnen een aanvaardbare afstand alternatieve parkeerruimte aanwezig is om te worden aangewezen als algemene gehandicaptenparkeerplaats;

 • dat aanvrager heeft laten weten deze kosten niet te willen dragen;

 • dat aanvrager vervolgens een algemene gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen, direct gelegen voor de woning Auke Vosstraat 22;

 • dat bij de keus van deze locatie tevens zo veel mogelijk rekening is c.q. moest worden gehouden met de belangen en omstandigheden (waaronder alternatieve parkeermogelijkheden) van de bewoners van Auke Vosstraat 18 en 22;

 • dat aanvrager om voor hem moverende redenen afziet van het gebruik van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats en daarom heeft verzocht om opheffing;

 • dat aanvrager zich er bij dit verzoek van bewust is, dat hij na opheffing (weer) is aangewezen op gebruik van de in zijn woonomgeving aanwezige reguliere openbare parkeermogelijkheden;

 • dat de op te heffen algemene gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • B E S L U I T:

 • 1. de gehandicaptenplaats ten behoeve van de houder van een gehandicapten parkeerkaart, gelegen nabij het pand Auke Vosstraat 20 te Slagharen, door verwijdering van het bord E6 op te heffen;

 • 2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • de aanvrager;

 • het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

 • het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

 • de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 3. het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking

 • 4. de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

 • Bezwaarprocedure

  Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

  Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • de redenen voor uw bezwaar.

 • Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

  Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

  Postbus 10067

  8000 GB Zwolle

  Hardenberg,22 november 2016

  Namens Burgemeester en Wethouders,

  H. Tromp

  Afdeling Openbaar Gebied

  Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

  27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

  09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

  16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

  20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.