Drimble

Gemeente Hardenberg - Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - nabij Auke Vosstraat 20 Slagharen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 1 november 2016, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Hardenberg
- Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats
- nabij Auke Vosstraat 20 Slagharen

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG;

Gelet op het besluit onder mandaat en volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Hardenberg d.d. 2 juli 2012, zoals nadien gewijzigd:

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • - dat er bij de gemeente een verzoek is ingediend om aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Auke Vosstraat 20 te Slagharen;

 • - dat aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • - dat er voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

 • - dat de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • - dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • B E S L U I T;

 • 1. de parkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Auke Vosstraat 20 te Slagharen, door plaatsing van het bord E6 en het eventueel aanbrengen van straatmarkering aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • 2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • - de aanvrager;

 • - het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

 • - het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

 • - de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 1. het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 2. de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

 • Hardenberg, 5 oktober 2016

  Namens Burgemeester en Wethouders,

  H.Tromp

  Afdeling Openbaar Gebied

  Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden

  Bezwaarprocedure

  Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

  Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • de redenen voor uw bezwaar.

 • Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

  Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht

  Postbus 10067

  8000 GB Zwolle


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

  27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

  09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

  16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

  20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.