Drimble

Deelgemeente Amsterdam - Centrum - aanleggen vergunninghoudersplaatsen politie - Nieuwezijds Voorburgwal 35

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Centrum op 8 augustus 2016, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Aanleggen 7 vergunninghoudersplaatsen politie

Nummer 2016-013772 d.d. 3 augustus 2016

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Overwegende:

 • dat het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal 104 tot 108 verhuisd is naar de Nieuwezijds Voorburgwal 35;

 • dat er behoefte is aan 7 vergunninghoudersplaatsen voor politievoertuigen aan de Nieuwezijds Voorburgwal 35;

 • dat voor het aanleggen van vergunninghoudersplaatsen een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 • BESLUIT

 • 1. door het plaatsen van 7 borden model E8L (vergunninghoudersplaats voor politievoertuigen), en het aanbrengen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) 7 vergunningsplaatsen voor politievoertuigen in te richten aan de Nieuwezijds Voorburgwal 35;

 • 2. hiermee 7 reguliere parkeerplaatsen te onttrekken aan het reguliere parkeerareaal;

 • 3. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming zijn;

 • 4. dit besluit in werking te laten treden zodra de borden en onderborden genoemd onder 1 geplaatst zijn;

 • Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

  K. van Grunsven

  Afdelingshoofd Schoon en Heel

  MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:

  Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

  Juridische Zaken

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

  Origineel aan:

  Informatievoorziening IDB

  Afschrift aan :

  RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

  Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

  RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

  Gebiedsmanagement

  Schoon & Heel Procesunit

  Politie regionale eenheid Amsterdam

  Dienst Stadstoezicht

  Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

  ENFB


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Da Costastraat 14

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Bestevâerstraat 249-2

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumplein 10

  Betreft: Evenementenvergunning

  18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning kap Tilanusstraat 300

  Betreft: Omgevingsvergunning

  18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumstraat 1

  Betreft: Evenementenvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.