Drimble

Gemeente Peel en Maas - Vastellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oude Pastoriestraat - Maasbree

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 13 april 2016, betreffende een object gelegen in Maasbree.

informatie alleen over maasbree

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Peel en Maas
- Vastellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
- Oude Pastoriestraat
- Maasbree

Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

 • - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

 • - Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

 • Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot:

 • a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • e. het waarborgen van een goede heffing en invordering van de mobiliteitstarieven, bedoeld in de wet bereikbaarheid en mobiliteit.

 • Ingevolge het tweede lid van artikel 2 van de WVW 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts strekken tot:

 • f. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade (…);

 • g. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  Doelstelling en motivering

  Doelstelling

  Uit oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het in stand laten/vergroten van de vrijheid van het verkeer van de bewoner van het adres Oude Pastoriestraat 16 te Maasbree het gewenst is een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen.

  Motivering

  Hierbij is het volgende overwogen:

 • - Dat de bewoner van de Oude Pastoriestraat 16 zich niet of slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen;

 • - Dat de bewoner beschikt over een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders van een voertuig;

 • - Dat de bewoner verzocht heeft in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning;

 • - Dat de aanvrager daarom is aangewezen op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van de Oude Pastoriestraat;

 • - Dat blijkt dat de parkeerdruk in de omgeving van de Oude Pastoriestraat relatief hoog is;

 • - Dat de gemeente van mening is dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen;

 • - Dat de gemeente, gelet op het voorgaande, derhalve gehoor wenst te geven aan het verzoek van de bewoner om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Oude Pastoriestraat, ter hoogte van de woning Oude Pastoriestraat 16 te Maasbree, ten behoeve van het bij de bewoner in gebruik zijnde motorvoertuig.

 • Overleg

  Onderhavige verkeersmaatregelen zijn besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

  Belangenafweging

  Niet is gebleken dat andere belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

  Besluiten

  Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1. Door het plaatsen van het bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 en onderbord OB309, op de Oude Pastoriestraat te Maasbree, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ten behoeve van het in gebruik zijnde motorvoertuig van de bewoner van de woning Oude Pastoriestraat 16, aan te wijzen;

 • 2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende bebordingtekening;

 • 3. Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord geplaatst is.

 • Panningen 6 april 2016

  Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,

  Teammanager openbare ruimte,

  P.H.G.M. Peeters

  Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 13 april 2016.

  Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

  Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 14 april 2016 tot en met 26 mei 2016 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

  Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:

 • - De naam en het adres van de indiener;

 • - De dagtekening;

 • - Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • - De gronden van het bezwaar.

 • Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maasbree:

  DatumBetreftOnderwerp
  12-11-2019MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Venloseweg ong. te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-272060)

  11-11-2019MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning hoek Groesweg-Wattstraat te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-272064)

  11-11-2019Maasbreeverleende omgevingsvergunning Middenpeelweg 4, 4B1 t/m 4B79 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-272830)

  05-11-2019MaasbreeVerleende omgevingsvergunning In den Clockenslagh 1, 1A, 1B en 1C te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-267769)

  04-11-2019Maasbreeverleende omgevingsvergunning Korte Heide 12 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-264147)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.