Drimble

Mededeling verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van 23 vaste ligplaatsen in de Haven van Bommenede te Zonnemaire.

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 10 juli 2015, betreffende een object gelegen in Zonnemaire.

informatie alleen over zonnemaire

Inhoud Omgevingsvergunning:

Mededeling verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van 23 vaste ligplaatsen in de Haven van Bommenede te Zonnemaire.

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ en ‘melding Activiteitenbesluit Milieubeheer met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het realiseren van 23 vaste ligplaatsen in de Haven van Bommenede te Zonnemaire (identificatienummer: NL.IMRO.1676.00153OvgBU20150097)

De Watersportvereniging Zonnemaire heeft een plan voor het realiseren van 23 vaste ligplaatsen in de Haven van Bommenede. De ligplaatsen zijn alleen voor inwoners van Zonnemaire en hebben een kleinschalig karakter. De haven is nu alleen bestemd voor ligplaatsen voor passanten. In de nieuwe situatie worden er steigers en een trailerhelling gerealiseerd. Er worden geen permanente bouwwerken op de kade gerealiseerd. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ en ‘melding Activiteitenbesluit Milieubeheer’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door:

 • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

 • Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.

  Zierikzee, 10 juli 2015

  Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zonnemaire:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-12-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 te Zonnemaire

  Betreft: Overig (stcrt-2018-71018)

  07-12-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 te Zonnemaire

  Betreft: Overig (stcrt-2018-69797)

  28-09-2018ZonnemaireKennisgeving weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-204145)

  28-09-2018ZonnemaireKennisgeving weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-54564)

  08-06-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 Zonnemaire

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-31328)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.