Drimble

Gemeente Peel en Maas - Verkeersbesluit Eenrichtingsweg - de Schout / de Kemp (gedeeltelijk) - Maasbree

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Peel En Maas op 5 november 2014, betreffende een object gelegen in Maasbree.

informatie alleen over maasbree

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Peel en Maas
- Verkeersbesluit Eenrichtingsweg
- de Schout / de Kemp (gedeeltelijk)
- Maasbree

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • e. het waarborgen van een goede heffing en invordering van de mobiliteitstarieven, bedoeld in de wet bereikbaarheid en mobiliteit.

 • Ingevolge het tweede lid van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts strekken tot:

 • f. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade (…);

 • g. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  Doelstelling en motivering

  Doelstelling

  Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst op de Kemp en de Schout (gedeeltelijk) eenrichtingsverkeer in te stellen en aan de oostzijde van de Kemp een K+R zone vast te stellen.

  Motivering

  Hierbij is het volgende overwogen:

 • - Dat aan de Broekstraat 29 te Maasbree basisschool De Violier is gevestigd;

 • - Dat hierdoor in de omgeving van de school veel kinderen aan het verkeer deelnemen;

 • - Dat schoolkinderen jonge, onervaren en kwetsbare verkeersdeelnemers zijn die extra bescherming nodig hebben;

 • - Dat het wenselijk is dat schoolkinderen die gehaald en/of gebracht worden met een auto aan de zijde van de school kunnen in- en uitstappen;

 • - Dat door het aanleggen van een K+R voorziening hieraan invulling gegeven kan worden;

 • - Dat de parkeerstrook aan de oostzijde van de Kemp geschikt is om in te richten als K+R strook;

 • - Dat buiten de haal- en brengtijden van de basisschool de parkeerstrook gebruikt kan worden als reguliere parkeerplaats;

 • - Dat door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Schout en de Kemp (gedeeltelijk) schoolkinderen (en al het overige verkeer) nog maar vanuit één naderingsrichting verkeer hoeft te verwachten, waardoor de verkeerscirculatie en verkeerveiligheid in de omgeving van basisschool De Violier verbetert;

 • - Dat de omrijdafstanden die ontstaan door het instellen van eenrichtingsverkeer (zeer) klein en verwaarloosbaar zijn.

 • Overleg

  Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de politie. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

  Belangenafweging

  Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de aanleg van de K+R zone en het instellen van eenrichtingsverkeer, dan wel dat door de te treffen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

  Besluiten

  Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de volgende maatregelen in te stellen:

 • 1. Door het plaatsen van verkeersborden C2, C3 en D05l van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en onderborden OB54 op de Schout en de Kemp, gedeelte tussen de Schout en Acaciastraat, eenrichtingsverkeer in noord/noordwestelijke rijrichting vast te stellen uitgezonderd fietsers en bromfietsers, e.e.a. zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

 • 2. Door het plaatsen van verkeersborden L52 een L52e en onderborden met tekstopschrift "Parkeren max. 1 minuut, ma t/m vr, 8:00-9:00, 12:30-13:30", op maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 9:00 uur en 12:30 uur en 13:30 uur, een parkeergelegenheid ten behoeve van het onmiddellijk in- en/of uit laten stappen van passagiers met een maximum parkeerduur van 1 minuut, vast te stellen aan de oostzijde van de Kemp over de volledige lengte van de straat, e.e.a. zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

 • 3. Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst en onderborden bevestigd zijn.

 • Panningen 3 november 2014

  Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,

  Teammanager openbare ruimte,

  P.H.G.M. Peeters

  Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 5 november 2014.

  Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

  Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 5 november 2014 tot en met 16 december 2014 gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

  Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:

  de naam en het adres van de indiener;

 • - de dagtekening;

 • - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • - de gronden van het bezwaar.

 • Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maasbree:

  DatumBetreftOnderwerp
  22-11-2019Maasbreesloopmelding Breetse Peelweg 2 te Maasbree

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-283375)

  20-11-2019Maasbreeverleende omgevingsvergunning Wattstraat 14 Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-280603)

  19-11-2019Maasbreemelding Wet Milieubeheer Wattstraat ong. te Maasbree

  Betreft: Overig (gmb-2019-280086)

  14-11-2019Maasbreesloopmelding Provincialeweg 3 te Maasbree

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-276633)

  14-11-2019MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Achter de Hoven 9 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-276627)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.