Drimble

Telecommunicatieverordening gemeente Heusden

Regeling uitgegeven door de Gemeente Heusden

Regeling tekst

Preambule:

Telecommunicatieverordening

Gemeente Heusden

Verordening inzake de melding van de werkzaam-heden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a wet : Telecommunicatiewet;

b openbaar telecommuni-

catienetwerk : telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder

g, van de wet;

c omroepnetwerk : omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o, van de

wet;

d kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

e openbare gronden : openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1,

onder s, van de wet;

f aanbieder : aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of

een omroepnetwerk;

g werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg,

instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van

een openbaar telecommunicatienetwerk of van een

omroepnetwerk in en op openbare gronden;

h gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel

5.1, eerste lid, van de wet;

i college : college van Heusden;

j melding : melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en

onder a, van de wet;

k instemmingsbesluit : besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid,

aanhef en onder b, van de wet;

l KLIC : Kabel en Leiding Informatie Centrum;

m aansluiting : het gedeelte van de kabel door openbare grond dat een

openbaar telecommunicatienetwerk verbindt met een

netwerkaansluitpunt;

n netwerkaansluitpunt : aansluitpunt als genoemd in artikel 1.1, onder h, van de

wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

1.

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

2.

Voor het realiseren van incidentele aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter op openbare grond is geen instemming van het college noodzakelijk. Deze werkzaamheden dienen drie werkdagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld. Op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 5 lid 1 kan het college bepalen dat de realisatie van deze werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

3.

In geval van reparaties of onderhoud moet voorafgaande aan de werkzaamheden een melding aan het college worden gedaan. Bij storingen, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient de melding bij het college achteraf, doch uiterlijk binnen 48 uur te worden gedaan.

4.

De aanbieder dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal drie werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

5.

Het college publiceert de ingekomen meldingen van voorgenomen werkzaamheden op zodanige wijze dat belanghebbenden er tijdig kennis van kunnen nemen.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

1.

Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

2.

Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

a een kopie van de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) afgegeven registratie;

b een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

c een bewijs van lidmaatschap van het KLIC;

d naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert, alsmede de naam en telefoonnummer van de contactpersoon die betrokken is bij het voorbereidingstraject;

e een opgave van het aantal, de soort kabel en het beoogde gebruik;

f welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

g een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

-

een opgave van het gewenste tracé;

-

een voorgenomen KLIC-melding van het gewenste tracé;

-

een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

-

een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;

-

een omschrijving van eventuele opbrekingen;

-

de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

-

de lengte en breedte van de kabelsleuf;

-

de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

-

het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

-

naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemers(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een Nederlands sprekend contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

-

Verkeersplan met daarin de voorgenomen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b.

3.

Bij de melding zoals genoemd in artikel 2 lid 2 dienen de volgende gegevens te

worden verstrekt:

-

naam, adres en ondertekening van de aanbieder;

-

naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden;

-

de dagtekening van de melding;

-

de lengte van de kabelsleuf die wordt opengebroken;

-

het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

4.

Het college kan van de aanbieder verlangen dat deze de in de vorige leden genoemde gegevens in digitale vorm verstrekt. Dit houdt in dat de gegevens in doc- of xls-formaat aangeleverd moeten worden.

5.

Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

6.

Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt;

Artikel 4 Beslistermijnen

1.

Daar waar het gaat om meldingen zoals genoemd in artikel 2, lid 1 van deze verordening neemt het college het instemmingsbesluit uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Het college heeft de bevoegdheid deze termijn éénmaal met acht weken te verlengen.

2.

Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan voor afloop van de termijn zoals genoemd in lid 1, schriftelijk mededeling aan de aanbieder.

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen bij instemming

1.

Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

a de openbare orde;

b het voorkomen of beperken van schade of overlast;

c de bruikbaarheid van de openbare gronden;

d het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

e het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

f de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

g eventuele archeologische bevindingen;

h de bescherming van groenvoorzieningen;

i de verkeersveiligheid en/of een goede doorstroming van het verkeer;

j de weekmarkt, kermis en/of overige evenementen.

2.

Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

3.

De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de Leidraad voor gemeente en nutsbedrijven inzake (her)bestratingswerkzaamheden opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

4.

De aanbieder is leges verschuldigd conform de Legesverordening van de Gemeente Heusden.

Artikel 6 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 7 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

De telecommunicatieverordening gemeente Heusden d.d. 6 juli 1999 vervalt met ingang van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Telecommunicatieverordening Gemeente Heusden

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2004,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.